top of page
Image by Austin Schmid

Yedi Işın

Alice A. Bailey 24 ciltlik Eskimeyen Bilgelik öğretisi boyunca, Yedi Işın hakkında oldukça detaylı bilgiler vermiştir. Işınlar, ezoterik astrolojinin; ezoterik psikolojinin kısacası ezoterik anlaşın çekirdeğindeki eksenlerdir. Bu sayfanın amacı, Eskimeyen Bilgeliği araştıranlar ve onun yöntemlerini başka bir alanda  uygulamaya çalışan kişiler için, öğretinin doğrudan insanlık ve insan yaşamıyla ilgili, pratik değeri  olan kısmını, tek bir sayfada toplayıp, ulaştırmaktır. 

Derlememiz aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

 1. Işınlar hakkında genel tanıtım bilgileri, tanımları, yapıları, işlevleri, onları çalışmanın değeri.

 2. Her Işın ve Ruh üzerindeki etkisi hakkında bir bölüm; kişilik ve bir insanın zihinsel, duygusal ve  fiziksel bedenleri. 

 3. Işın enerjileri açısından insan açılımı üzerine bir bölüm. 

 4. Işınların, her insanın bir parçası olduğu çeşitli Büyük Varlıkları; güneş sistemi, gezegen, insan  krallığı, kök ırkımız ve dünyanın çeşitli ulusları- nasıl etkilediği hakkında bilgi. 

 5. Mevcut döngüsel Işın etkilerine, özellikle giden 6. Işın ve gelen 7. Işın'ın uygarlığımız üzerindeki  etkisine ayrılmış bir bölüm. 

 

Bu derlemedeki tüm materyaller,  Alice A. Bailey  tarafından yazılan kitaplardan alınmıştır.

Bizlere evrende yedi büyük ışının var olduğu söylenmiştir. Güneş sistemimizde bu yedi büyük ışından sadece biri faaliyettedir. Yedi alt bölüm, Güneş Logos'umuz tarafından kullanılan "yedi ışını" ve O'nun dünyalar  sisteminde sonsuz varyasyonlarının temelini oluşturur. Bu yedi ışın, O'nun güneş sistemindeki, tüm varlıkların aktığı yedi kanal, yaşamın yedi baskın özelliği veya değişikliği olarak tanımlanabilir, çünkü  bu ışınların yalnızca insanlık için değil, yedi krallık için de geçerli olduğu söylenebilir. Aslında, tüm  güneş sisteminde, evrimin hangi aşamasında olursa olsun, yedi ışından birine ya da diğerine ait  olmayan hiçbir şey yoktur.—EP I, 163. 

Işın, oluşturduğu form yönüne değil, bu kuvvetin sergilediği kaliteye vurgu yapan, belirli bir kuvvet  veya enerji türü için, bir isimdir. Bu, ışının gerçek bir tanımıdır.—EP I, 316. 

Yedi ışın, gezegensel formumuz boyunca dolaşan enerjilerin bütününü somutlaştırır ve ifade eder. — EH, 695. 

Işın, Logos'un yedi güç akışından biridir; yedi büyük ışık. Her biri büyük bir kozmik varlığın  somutlaşmış halidir. Yedi ışın, Ruh-Bilinç-Form'un ilahi üçlülüğünün ilk farklılaşmasıdır. Onlar tezahür etmiş ilahi olan  için, tüm ifade alanını sağlarlar.—EP I, 17. 

Yedi ışın, bize İlahiyat'ın yedi niteliğini gösteren, yedi tür gücün somutlaşmış halidir. Bu yedi  niteliğin, kâinatın her yerinde bulunan madde ve formlar üzerinde dolayısıyla yedi kat etkisi vardır.  Ayrıca kendi aralarında yedi katlı bir ilişki vardır.—EP I, 19. 

[Yedi ışın] Tek Yaşamın yedi nefesidir, yedi temel enerjidir; İlahi olanın iradesinin, ilahî cevher  üzerindeki etkisinin oluşturduğu merkezden fışkırdılar ve yedi kuvvet akıntısına bölündüler. Bu yedi  akımın etkisinin yarıçapı, bir güneş sisteminin faaliyetinin kapsamını veya sınırını belirledi ve enkarne  kozmik Mesih'in formunun sınırlarının "ana hatlarını çizdi". Bu yedi enerji akışının veya yayılımının her biri ilahi bir nitelik, sevginin bir yönü tarafından renklendirildi ve hepsine gizli ve açığa çıkmamış  amacın nihai mükemmelleştirilmesi için ihtiyaç duyuldu.—EP I, 44. 

Işınların İsimleri

Yedi Işın; üç veçhe/yön Işını ve dört nitelik Işını olarak aşağıdaki gibi ayrılabilir:

 

Yön Işınları 

 1. İrade veya Güç Işını. 

 2. Sevgi-Bilgelik Işını. 

 3. Aktivite, Soyut Zeka, Matematiksel Kesinlik Işını. 

Nitelik Işınları 

 1.  Uyum, Güzellik, Sanat veya Çatışma Yoluyla Ahenk Işını. 

 2.  Somut Bilgi veya Bilim Işını. 

 3.  Soyut İdealizm veya Adanmışlık Işını. 

 4.  Seremonik Maji veya Düzen Işını. - LOM, 359. 

Bu yedi ışını [İnşaatçılar, Yaşam Kaynakları, tüm eski kutsal yazıların Rişileri, ilk yüksek varlıklar, vb.]  çeşitli isimlerle adlandırırız. 

 1. Güç veya İradenin Efendisi. Bu yaşam sevmeyi diler ve gücü ilahi lütfun bir ifadesi olarak kullanır. 

 2. Saf sevginin vücut bulmuş hali olan Sevgi-Bilgeliğin Efendisi. Bu yaşam arzunun daha maddesel tezahürüyle birlikte tüm formlara sevgi niteliğini aşılar. Doğadaki çekici/manyetik ilkedir ve Çekim Yasasının koruyucusudur. Sevginin Efendisi, yedi ışın arasındaki en güçlüsüdür, çünkü O, Kutsal Güneş [Güneş  Logosu, fiziksel ifadesi bizim güneş sistemimiz olan Varlıktır] ile aynı ışın üzerindedir. 

 3. Aktif Zekanın Efendisi. Onun işi maddeyle daha yakından bağlantılıdır ve ikinci ışının Efendisi ile işbirliği içinde çalışır. Yaratılışın içsel ilerlemesindeki motive edici dürtü onundur. (İyi bir şekilde engelleyen ve  sınırlayan) madde aracılığıyla insanlığa geniş bir deney ve deneyim alanı sağlar. 

 4. Uyum, Güzellik ve Sanatın Efendisi. Bu Varlığın ana işlevi, güzellik tasarımını Güneş Logos'un  zihninde var olduğu şekliyle ilk plana dayandırarak, yaşam ve formun serbest etkileşimi yoluyla  (gerçeğin bir ifadesi olarak) Güzel'in yaratılmasıdır. Bu ışın yöneticisinden kaynaklanan etkinlik, idealin form  aracılığıyla, kaynak fikrini ifade eden seslerin, renklerin ve kelime müziğinin kombinasyonunu üretir. 

 5. Somut Bilgi ve Bilimin Efendisi. Bu kutsal varlığın zihniyle yakın temasta olan büyük bir yaşamdır, tıpkı ikinci ışının yöneticisinin aynı kutsal varlığın kalbi ile yakın temas halinde olması gibidir. Bilim, bu ışının etkisinden dolayı, insanda psikolojik bir açılım oluşturur ve sadece [şimdi] gerçek  çalışmasına girer. [Bu Yaşamın] etkisini güçlendirir, tıpkı altıncı ışın yöneticisinin etkisinin azalması gibi. 

 6. Adanmışlığın ve İdealizmin Efendisi. Bu ışın yöneticisi, Güneş Logos'unun niteliğinin kendine özgü ve  karakteristik bir ifadesidir. İkinci ışınla birlikte, ilahi doğanın gerçek ve yaşamsal bir ifadesidir. İdeale odaklanan hedefli bir yaşam dürtüsünün amacına tek yönlü bir bağlılık, ilahi bir samimiyet, bu ışın yöneticisinin nitelikleridir ve kendilerini O'nun tezahür bedeninde bulunan her şeyi etkilerler. Altıncı ışın Lord'un bu etkisi şimdi geride kalmaktadır.

 7. Seramonik Maji veya Düzenin Efendisi, şimdi tezahüre/yönetime gelmektedir ve yavaş ama emin adımlarla basıncını hissettirmektedir. Onun etkisi, fiziksel düzlemde en güçlüsüdür. Onun düzen ışını ve gelişi, dünya meselelerindeki hükümet diktatörlüğüne ve merkezi bir yönetim organının dayattığı kontrole yönelik  mevcut eğilimden kısmen sorumludur.—EPI, 23-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün ışınlar ikinci Sevgi-Bilgelik Işını'nın alt-ışınlarıdır.—RI, 386. 

Işınlar ve İnsanlık 

Bütün insanlar, Tanrı'dan gelen yedi yayılımın birinden üflenen bilinç birimleridir. Bu nedenle, onların Monadları veya manevi yönleri bile, tıpkı prizmanın (bir olan) yedi farklı renk olması gibi,  doğası gereği farklıdır. Bu yedi yan grup değişen bir bakış açısı, zihniyet ve yaklaşım üretir - hepsi  eşit derecede doğrudur, ancak hepsi biraz farklı bir görüş açısı sunar. —TWM, 33.

 

İnsanlık, aşağıdaki gibi sıralanabilecek yedi ana ışın tipine ayrılmıştır: 

 1. İrade ve yönetim kapasitesiyle dolu güç türü. 

 2. Sevgi ve kaynaştırıcı güçle dolu sevgi türü. 

 3. Hareket ve manipüle edici enerjiyle dolu aktif tip. 

 4. Güzellik duygusu ve yaratıcı özlemle dolu sanatsal tip. 

 5. Neden ve sonuç fikriyle dolu bilimsel tip; matematiksel tür. 

 6. İdealizmle dolu adanan tip. 

 7. Düzenleyici güçle dolu ve törensel organizasyonlarla ilgilnen türü. EP I, 329. 

Her öğrenci, ışınları incelemeye başlarken, kendisinin -insan birimi olarak- bu ışınların birinde ya da diğerinde kendi yerinin bulunduğunu sürekli akılda tutmalıdır. Bu şekilde üretilen sorun çok gerçek bir sorundur. Fiziksel beden, bir tür ışın kuvvetine tepki verebilirken, kişilik bir bütün olarak, bir başka ışınla uyum içinde titreşebilir. Ego veya Ruh,  kendisini üçüncü bir ışın türü üzerinde bulabilir ve böylece başka bir ışın enerjisi türüne yanıt  verebilir. Monadik ışın sorunu, birçok durumda başka bir faktör daha getirir, ancak bu yalnızca ima edilebilir ve gerçekten açıklanamaz. Size sık sık söylediğim gibi Monadik ışını veya en yüksek yaşam yönü ile temasa geçebilenler yalnızca üçüncü inisiyasyonun inisiyesidir. Alçakgönüllü aday öğrenci Güç Monadı [Ray 1], sevgi  [Ray 2] veya Akıllı Aktivite [Ray 3] olup olmadığını henüz tespit edemez.

İnsanı ve ışınları incelerken kavramamız gereken ilk şeylerden biri, insan üzerinde çalışan, onu oluşturan ve onu "canlandıran" ve onu karmaşık hale getiren bu ışın etkilerinin, çok  sayıda olmasıdır. Bunları tek tek saymak ve bir süre düşünmek bizim için akıllıca olacaktır.  Bu bağlamda şaşkınlık için gerçek bir neden yoktur. Zaman ilerledikçe ve ışınlar daha geniş  çapta çalışıldıkça, insanın onlarla ilişkisi dikkatli bir analize tabi tutulacaktır; o zaman bilgi ve  gerçeklerin kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesi mümkün olacaktır. Daha sonra ışın  kuvvetlerinin bir tablosu ve anlaşılması gelecektir. Bu, şimdiki spekülatif bilim yerine, daha  kesin ve doğru bir doğa bilimine yol açacaktır. Şu anda modern psikoloji, vücut bulmuş  insanın daha belirgin yönleriyle ve belirli spekülatif öznel olasılıkların tartışılmasıyla  ilgilenmektedir. 

Her bir insan için aşağıdaki ışınlar ve etkiler dikkate alınmalıdır, çünkü bunlar onu olduğu kişi  yapar ve onun sorununu belirler: 

 1. Güneş sisteminin ışını. 

 2. Gezegenimizin Logosunun ışını. 

 3. İnsan krallığının ışını. 

 4. Bizim özel ırksal ışınımız, Aryan ırkını belirleyen ışın. 

 5. Herhangi bir döngüyü yöneten ışınlar. 

 6. Ulusal ışın veya belirli bir ulusu özel olarak etkileyen ışın etkisi. 

 7. Ruhun veya Egonun ışını. 

 8. Kişiliğin ışını. 

 9. Araçları Yöneten ışınlar: 

  1. Zihinsel bedenin ışını

  2. Duygusal veya astral bedenin ışını 

  3. Fiziksel bedenin  —EP I, 333.

Işınları İncelemedeki Amaçlar 

[Işınların incelenmesi] gelişen tarihin panoramasındaki zamanlara ve döngülere çok fazla ışık tutacaktır. Son tahlilde, tarih, insanın mağara insanı aşamasından, bilincini hayvan yaşamına merkezlenmiş, insan bilincinin giderek daha kapsayıcı ve zihinsel hale geldiği önceki zamana  ve oradan da böylece Tanrı'nın mükemmelleşmiş bir oğlu aşamasına kadar, büyümesinin ve  gelişmesinin bir açıklamasıdır. Bu, ırkı şekillendiren ve onun kaderini belirleyen yaratıcı fikirlerin insan tarafından kavranmasının bir açıklamasıdır. Bir ışının ortaya çıkması ya da  kaybolması ile tezahür içine veya dışına taşınan Ruhların ilerleyişinin dramatik bir resmini  verir. 

Bu ışınlar, sürekli hareket ve sirkülasyon halinde olup, ilerleyici, döngüsel bir aktivite gösterir ve artan bir ivmeye işaret eder. Bir zamanda baskındırlar ve başka bir zamanda sessizdirler ve herhangi bir zamanda varlığını hissettiren özel ışına göre, uygarlığın niteliği, doğanın  krallıklarında ortaya çıkacak formların türü ve bunun sonucunda da o belirli çağda, form  yaşamına taşınan insanların farkındalık aşaması (bilinç durumu) olacaktır. Bu bedenlenmiş  yaşamlar (yine dört krallığın tümünde) söz konusu ışının kendine özgü titreşimine, kalitesine,  rengine ve doğasına duyarlı olacaktır. Işın tezahürde, insanın kişiliğini oluşturan üç bedeni güçlü bir şekilde etkileyecek ve ışının etkisi, insanın zihin içeriğinde ve duygusal doğasında değişiklikler üretecek ve fiziksel bedenin hizalanmasını belirleyecektir.—EP I, 3. 

Bu ışınların incelenmesinin [bir başka] etkisi iki aşamalıdır. Sadece tarihin içsel tarafını biraz anlamakla kalmayacağız, aynı zamanda, ruh taşıyan varlıklar olarak kendimizi doğru bir anlayışa ve hemcinslerimizi daha akıllıca bir anlayışa varabileceğimiz pratik bir analiz  yöntemine sahip olacağız. Örneğin, çalışmamız yoluyla, Ruh ışınımızın eğiliminin İrade veya  Güç [Işın I] eğilimi olduğunu, ancak kişiliği yöneten ışının, adanmışlık [Işın VI] olduğunu belirlediğimizde; fırsatımızı, kapasitemizi ve sınırlamalarımızı daha doğru bir şekilde  ölçebiliriz; mesleğimizi ve hizmetimizi, varlıklarımızı ve borçlarımızı, gerçek değerimizi ve  gücümüzü daha adil bir şekilde belirleyebiliriz. Bu bilgiye, fiziksel bedenin Ruh ışınına yüksek bir şekilde tepki verdiğini ekleyebildiğimiz  zaman, duygusal beden, o sırada tarihsel olarak tezahür eden kişilik ışınının etkisi  altındayken, o zaman karar vermek ile ilgili özel sorunumuzu ölçecek bir konumda oluruz ve böylelikle kendimizle, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla ve iş arkadaşlarımızla daha akıllıca ilgilenebiliriz. Plan, herhangi bir zamanda ifade aradığı için, Plan ile daha akıllıca işbirliği  yapabileceğimizi fark ederiz.—EP I, 8. 

Elbette, ışınların incelenmesinin çekiciliği, kişinin çıkarlarına yöneliktir. Psikologları, insanın gerçek anlayışına uyandıracak olan bu çalışmadır. Her insan kendini yedi ışından birinin üzerinde bulur. Onun kişiliği, her yaşamda, onların birinde, Ego veya Ruhun ışınına göre,  değişen rotasyonda bulunur. Üçüncü inisiyasyondan sonra Ruhunu (eğer böyle uygunsuz bir  kelime kullanılabilirse) üç ana ışından birine yerleştirir, ancak o zamana kadar yedi ışın  grubundan birinde bulunabilir. Bu yüceltilmiş tutum, Monad'ın temel birliğine doğru çaba  gösterir. Yedi ışın tipinin olması gerçeği, büyük sonuçlar doğurur ve konunun karmaşıklığı  öğrenci için şaşırtıcıdır. 

Bir ışın, enerjisi aracılığıyla kendine özgü fiziksel koşullar verir ve astral-duygusal doğanın kalitesini belirler; zihin bedenini renklendirir; Işınlar farklı titreşim hızlarına sahip oldukları için enerji dağılımını kontrol ederler ve bu dağılımın yapıldığı bedenler (her ışına göre  değişen) belirli bir merkezi yönetir. Her ışın öncelikle bir merkezden ve kalan altı merkez ile  belirli bir sırayla çalışır. 

Işın, bir insanı belirli güçlü ve zayıf yönlere yatkın hale getirir ve ona kapasite kazandırmanın  yanı sıra, sınırlama ilkesini de oluşturur. Diğer insan türleri ile ilişkilerinin yöntemini yönetir ve diğer biçimlerdeki formlara tepkilerinden sorumludur. Ona rengini ve niteliğini, kişiliğin  üç düzlemindeki genel tonunu verir ve fiziksel görünümünü şekillendirir. Zihnin belirli tutumları, bir ışın türü için kolay, diğeri için zordur ve bu nedenle değişen kişilik, tüm  nitelikleri geliştirilip ifade edene kadar ışından ışına, yaşamdan yaşama kayar. Belirli Ruhlar,  ışın kaderleriyle, belirli faaliyet alanlarında bulunurlar ve belirli bir çaba alanı, birçok yaşam ifadesi için nispeten aynı kalır. Bir vali ya da devlet görevlisi, o alandaki çok fazla deneyim sayesinde zanaatında kolaylıklar öğrenmiştir. Dünya Öğretmeni asırlardır öğretiyor. Dünya Kurtarıcısı, birçok yaşam için kurtarma görevinde olmuştur. Bir insan tekamül yolunun üçte ikisi almaya başladığında, Ruh ışını, kişilik ışınına hükmetmeye başlar ve bu nedenle dünyadaki ifadesinin eğilimini yönetir, manevi anlamda değil, kişiliği belirli faaliyetlere yatkınlaştırma anlamında böyledir. Bu nedenle, ışınların, niteliklerinin ve etkinliklerinin bilgisi, psikoloji açısından ve dolayısıyla bu inceleme açısından çok önemlidir.—EP I, 129. 

Üçlü kişiliğinizi yöneten ışınlara, burada yer verirsem bu sizin için yararlı olacaktır. O zaman,  kendinizi daha bilgece idare edebilecek, zorlukların nedenlerini daha kolay takip edebilecek  ve günlük yaşamda iletişim kurduğunuz kişiler üzerinde yaratabileceğiniz etkiyi daha akıllıca  inceleyebilecek bir konumda olacaksınız. 

Işınlar aşağıdaki sırayla üç bedeni yönetir: 

 1. Zihinsel beden 1, 4 ve 5 ışınları tarafından yönetilir. 

 2. Astral beden 2. ve 6. ışınlar tarafından yönetilir. 

 3. Fiziksel beden 3. ve 7. ışınlar tarafından yönetilir. 

Kabul edilmiş öğrencilerin durumu dışında, bu şaşmaz bir kuraldır.—GWP, 92. 

Farklı ışınlar üzerindeki öğrencilerin hepsi, aynı amaca sahip olacak, aynı deneyleri yapacak,  aynı deneyimden geçecek ve ilahi ifadeye eşit olarak ulaşacaktır. Ancak nitelikleri, yaklaşma  biçimleri, tepkileri ve ayırt edici doğaları ışın türlerine göre farklılık gösterecektir.—RI, 338.

 

Bir insanın nedensel bedeninin bulunduğu ışın, Egoik ışın, meditasyonun türünü belirlemelidir. Her ışın farklı bir yaklaşım yöntemi gerektirir.—LOM, 15. 

Işın etkisinin (talip tarafından) tespiti, sorununun doğasını ve salıverme yöntemini anlamaya  yönelik ilk adımlardan biridir. Geleceğin psikolojisi, Ruhu ve kişiliği yöneten iki ışının  keşfine dikkat çekecektir. Bunu, fiziksel tip, duygusal tepkiler ve zihinsel eğilimler üzerine bir  çalışma yoluyla yaptıktan sonra, özel araçları yöneten ışınları [daha sonra keşfetmeye  çalışacaktır]. Yedi ışın hakkındaki öğretide yer alan fikirler, genel kabul gördüğünde, psikolojik anlayışın gelişimini bulacağız ve milletler ve dünya dinleri karşılıklı anlayışa ulaşacaklardır.—GWP,  119. 

Yedi ışının gerçek doğası kavrandığında ve yedi insan türünü ifade etmede insanlık üzerindeki etkileri de anlaşıldığında, o zaman insanın dualitesinin alt başlığına daha büyük bir zeka ile yaklaşacağız. Bu ikiliklerden birini ya da diğerini oluşturan güçlerin doğasını daha iyi  kavrayacağız. Gerçek Ezoterik Bilim budur. Yedi niteliğin veya ışının bilimi ve bunların  biçimlendirdikleri ve enerji verdikleri sayısız form üzerindeki etkileri, insan ailesini eğitmek  ve geliştirmek için doğru yönteme yaklaşan yeni yaklaşımdır. Modern Egzoterik Bilim, dış  form veya madde yönü ve onun elektriksel doğası hakkında, ezoterik bilim ise,  formu renklendiren ve koşullandıran öznel enerjilerin ve niteliklerin doğası hakkında çok şey  bilir. Bu iki bilgi akıllıca bir araya getirildiğinde, daha doğru bir psikoloji ve insan kültürünün  yeni bir bilimselliğini geliştireceğiz (EP I, 120).

Alıntılanan Kitapların Kısaltmaları 

 • DINA I—Yeni Çağda Öğrencilik, Cilt. I 

 • DINA II—Yeni Çağda Öğrencilik, Cilt. II 

 • DN— Ulusların Kaderi 

 • EA—Ezoterik Astroloji 

 • EH—Ezoterik Şifa 

 • ENA—Yeni Çağda Eğitim 

 • EP I—Ezoterik Psikoloji, Cilt I

 • EP II—Ezoterik Psikoloji, Cilt II 

 • GWP—Cazibe: Bir Dünya Sorunu 

 • IHS— İnisiyasyon İnsan ve Güneş 

 • LOM—Okült Meditasyon Üzerine Mektuplar 

 • TCF—Kozmik Ateş Üzerine Bir İnceleme 

 • TWM—Ak Maji Üzerine Bir İnceleme 

 • RI—Işınlar ve İnisiyasyonlar 

Ray Tablo.PNG
bottom of page