top of page
Image by Ryunosuke Kikuno

Tibetli Üstadın Çalışması

Tibetli Üstadın Alice Bailey ile (ve ondan önce H.P. Blavatsky ile) yaptığı çalışma, son yüz yıl içinde spiritüel Hiyerarşi içindeki bir yeniden yapılanmanın doğrudan sonucudur. Bu yeniden yapılanma, çeşitli gezegensel krallıklar arasında, özellikle de Şambala, Hiyerarşi ve insanlık arasında, büyük ölçüde insanlığın bilinçli olarak uygulanan spiritüel uyarıma beklenmedik bir şekilde hazır karşılık vermesi nedeniyle, yeniden düzenlemenin ve yeni bir ilişkinin önemli bir parçası olmuştur.

Yeniden yapılanma sürecinin en önemli etkilerinden biri, üç büyük gezegensel merkez arasındaki daha yakın hizalanmaya paralel olarak, Hiyerarşi içindeki başlıca aşramlar arasında yeni bir bütünleşme ve kaynaşma biçimi olmuştur. Her bir aşram, ilgili ışın enerjisine göre (yedisinden biri) Plan ve Amacın belirli bir yönüne odaklanmaya ve bunu ifade etmeye devam ederken, eski sınır çizgileri ortadan kalkmış ve Hiyerarşi daha gerçekçi bir şekilde "Sanat Kumara'nın kalbinde Mesih'in bulunduğu büyük Aşramı" olarak işlev görmeye başlamıştır. Bu, diğer faktörlerin yanı sıra, aşramik fonksiyonlar ve sorumluluklarda daha fazla işbirliği ve koordinasyon ve birleşik faaliyetler ve ortak eylem içeren birbiriyle ilişkili çalışma olasılığı anlamına gelir.

Üstat Djwhal Khul'un Alice A. Bailey ile yaptığı çalışmanın arka planı ve genel hatları, bazı amaçları, vurgu noktaları ve direktifleri.

Büyük Niyaz

İlk olanın zihnindeki ışık noktasından,
Işık tüm zihinlerine aksın.
Işık yeryüzüne insin.

Sevgi Lordunun kalbindeki sevgi noktasından,

Sevgi tüm kalplere aksın.

Maitreya, tekrar insanların arasında görünsün.


İlahi irade merkezi olarak bilinen merkezden, amaç,
İnsanların amaçlarına rehberlik etsin,
Bu amaç ki üstatların bildiği ve hizmet ettiği.


İnsanlık ailesi olarak adlandırılan merkezden,
Sevginin ve Işığın Planı hayata geçsin,
Ve kötülüğün kapısını mühürlesin.


Işık, sevgi ve güç

Yeryüzündeki planın yenilenmesine yardım etsin.

“Yukarıdaki dua veya yakarış herhangi bir kişi veya gruba değil, tüm insanlığa aittir. Bu Duanın güzelliği ve gücü, sadeliğinde ve tüm insanların doğuştan ve normal olarak kabul ettiği bazı temel gerçekleri ifade etmesinde yatar. Tam olarak bilmediğimiz Tanrı adını verdiğimiz temel bir zekânın var olmasının gerçeği; tüm dış görünüşlerin ardında evrenin motive edici gücünün Sevgi olduğu gerçeği; Hristiyanlar tarafından Mesih olarak adlandırılan ve anlayabilelim diye bu sevgiyi somutlaştıran büyük bir Varlığın yeryüzüne geldiği gerçeği; hem sevginin hem de zekânın Tanrı'nın İradesi denen şeyin etkileri olduğu gerçeği ve son olarak, İlahi Plan’ın yalnızca insanlığın kendisi aracılığıyla işleyebileceğine dair aşikâr gerçeği göstermektedir.”


Alice A. Bailey

Hiyerarşi, gezegensel kalp merkezi

On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Üstat Djwhal Khul, Üstat K.H.'nin büyük ikinci ışın aşramı içindeki yan aşramlardan birinin başkanı olarak, "yeni çağdan önce gelmek ve onu koşullandırmak" amacıyla Kadim Bilgelik öğretisinin üç yeni yorumundan oluşan bir seriyi sunma sorumluluğunu kabul etti. O bu görevi ikinci bir ışın aşramının başı olarak değil, tek bir spiritüel organizma olan gezegensel kalp merkezinde harmanlanmış ve kaynaşmış olan tüm Hiyerarşinin bir temsilcisi olarak üstlenmiştir. D.K.'nın mevcut çalışması ve öğretisi bu nedenle kökeni ve kapsamı itibariyle hiyerarşiktir.


Ayrıca, çeşitli ışın aşramlarıyla bağlantılı pek çok adayı öğrencilik için eğitme görevini de üstlenmiş, böylece ilgili Üstatları bu gerekli işlevden kurtarmış ve aşramların dışsallaştırılmasına ve Mesih'in yeniden ortaya çıkışına hazırlandıkları bu yıllarda onları hayati önem taşıyan diğer hiyerarşik faaliyetler için serbest bırakmıştır.


Hiyerarşi tarafından planlanan eğitim


Hiyerarşi tarafından planlanan ve Tibetli Üstada emanet edilen Kadim Bilgelik öğretilerinin üç yorumundan oluşan serinin ilki, H.P. Blavatsky aracılığıyla 1875 ve 1890 yılları arasında, yani on beş yıl boyunca dünyaya verilmiştir. Bu D.K. tarafından öğretinin "hazırlık" aşaması olarak adlandırılmıştır. İkincisi Alice Bailey aracılığıyla 1919'dan 1949'a kadar otuz yıllık bir süre boyunca verilmiştir. Serinin üçüncü ve son yönü bu yüzyılın başlarında D.K. tarafından hazırlanmış bir inisiye aracılığıyla verilecektir, çünkü kendi ifadesiyle, "insanın maddesel bilgisi ile inisiyelerin bilimi arasında köprü kuran bu incelemeler serisinin devam edecek bir aşaması daha vardır."


Ayrıca, serinin üçüncü aşaması verilinceye kadar, öğretiyi kabul eden ve yaratıcı bir şekilde kullanmaya gayret edenlerin görevinin, "insanın yaşam tapınağını yeniden inşa etmeye, insanlığın yaşam biçimini yeniden yapılandırmaya, eskinin temeli üzerine yeni uygarlığı yeniden kurmaya ve dünya düşünce ve dünya siyaset yapılarının yeniden düzenlenmesine ve ayrıca dünya kaynaklarının ilahi amaca uygun olarak yeniden dağıtılmasına adanmış olması gerektiğini kategorik olarak belirtmektedir. Ancak o zaman vahyi daha ileriye taşımak mümkün olacaktır." Bu öğreti ve "vahiy" serisi içinde D.K. 1975'ten sonra radyo ve hiç şüphesiz televizyon ve internet aracılığıyla dünya çapında ortaya çıkacak bir tür "vahiysel" öğreti de öngörmüştür. Bu açıkça mevcut öğretilerin yaygın ve gelişmekte olan bir yorumudur ve bunları mevcut dünya ve insan sorunlarına uygulamak için önerilen yollardır - ki amaçları da budur. Ve bu çalışma halihazırda devam etmekte ve giderek güç ve etki kazanmaktadır.


Tibetli’nin Alice Bailey ile çalışması


Tibetli Alice Bailey ile çalışmaya başlamadan önce, zamanlama, sıra ve amaçlanan etkiler konusunda dikkatli planlar yapmıştır. Öğretiyi, birbirini izleyen on yıllık dönemler halinde yürütülecek üç ayrı aşamada planladı.


İlk on yıl boyunca ve ilk kitapların bir sonucu olarak, aracılığıyla çalışabileceği insanların çekirdeğini bulması gerekiyordu. Alice Bailey bu on yıl içinde Üstadının aşramına kendi hizmeti olarak Arcane Okulu'nu kurdu. D.K. Arcane Okulu'ndan sorumlu değildi ve Okul'un işleyişini hiçbir zaman denetlemedi ya da etkilemedi. Ancak Plan'ı uygulamak ve Mesih'in yeniden ortaya çıkışına hazırlanmak üzere eğitilmiş bir çalışan grubu sağlamadaki değerini kanıtladığında onu hizmet amacıyla kullanmıştır.


İkinci on yıl boyunca, kitapların sayısı arttıkça ve tüm dünyaya yayıldıkça, temasların kapsamı genişledi ve Tibetli, her ırktan, ulustan, dinden, kültürden ve sosyal düzeyden gelen, öznel olarak ilişkili yeni bir dünya hizmetkârları grubunun varlığını topluma duyurma hedefine ulaştı. Yine bu on yıl boyunca, Arcane Okulu'nu kullanarak Üçgenler ve Dünya İyi Niyeti hizmet faaliyetlerini başlattı.

Bunların her ikisi de yeni dünya hizmetkârları grubunun üyelerini enerjilendirmek ve ilişkilendirmek ve "büyük bir sentezin çekirdeğini oluşturmak" amacını taşıyan hiyerarşik faaliyetlerdir.

Son on yıllık dönemde, son beş yıl boyunca Mesih'in yeniden ortaya çıkışı gerçeğine ve yeniden ortaya çıkışına hazırlık çalışmalarına belirgin bir vurgu yapılarak kitap serisi tamamlandı. Bu gerçek duyuruldu ve ilan edildi ve Mesih olduğu gibi, dünya öğretmeni, spiritüel Hiyerarşinin başıve "tüm dünya dinlerindeki aynı büyük Kimlik" olarak gösterildi.

İki Ana Fikir

Tibetli Üstat, Hiyerarşi'ye karşı iki büyük fikri tüm insanlığın dikkatine getirmekle sorumlu olduğunu belirtmiştir. Bu iki fikir şunlardır:

 1. İnsanlık ile spiritüel Hiyerarşi arasında aracılık yapan etkili bir çalışan grubu olarak yeni dünya hizmetkârları grubunun varlığının duyurulması; ve

 2. Mesih'in yeniden ortaya çıkışı ve acil hazırlık çalışmasıyla bağlantılı açıklama. 

D.K. "bunlar Hiyerarşi'nin hizmetinde yaptığım çalışmanın açık ara en önemli yönlerini oluşturmaktadır. Diğer her şey bu iki spiritüel gerçek ifadesinin yanında ikincil öneme sahiptir"yorumunda bulunmuştur.

Yeni dünya hizmetkârları grubunun işleviyle bağlantılı olarak, bize "tüm öğrenciler ve inisiyelerin şu anda Hiyerarşi tarafından yürütülen mevcut çabanın odak noktası olan bu grubun üyeleri olduğu" söylenmektedir. Bu grup aracılığıyla beş aşramdan spiritüel enerji akmaktadır: 

 • Üstat K.H.'nin aşramı, özellikle eğitim çalışmalarıyla ilgili olarak.

 • Üstat D.K.'nın aşramı, özellikle inisiyasyon adayları ile ilgili olarak.

 • Üstat R.'nin aşramı, özellikle Avrupa'nın ekonomik açıdan yeniden düzenlenmesi ve yeniden inşası ile ilgili olarak.

 • Üstat Morya'nın aşramı, gezegen genelinde siyasi alandaki faaliyetleri bulmaya, etkilemeye ve yönlendirmeye çalışırken.

 • Üstat Hilarion'un aşramı, dünyadaki bilimsel hareketin keşiflerini (ve bunların uygulamalarını)denetlerken.

Tibetlinin Öğretilerindeki "Daha Yeni Gerçekler"

Tibetli, öğretiler aracılığıyla sorumlu olduğu "daha yeni hakikatler" olarak gördüğü şeyleri bize ayrıntılı olarak verir. Bunları aşağıdaki gibi sıralar:

 

 1. Şambala öğretisi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere:

  1. irade yönünün doğası;

  2. Sanat Kumara'nın temel amaçları;

  3. Monadik bilince ve Yüksek Evrim Yoluna doğru ilk adım olan antahkarana'nın inşası.

 2. ​Aşağıdakileri içeren Yeni Öğrencilik öğretisi:

  1. Üstatların öğrencilerine karşı yeni tutumu;

  2. Sanat Kumara Aşramı gibi çeşitli aşramlarıyla birlikte Hiyerarşinin oluşumu hakkında bilgi.

  3. Grup kaynaşmasının ve hizmetin ana fikriyle birlikte görselleştirmeyi ve yaratıcı hayal gücünün kullanımını vurgulayan yeni meditasyon türü.

 3. Psikolojik açıyı vurgulayan Yedi Işın öğretisi, çünkü yeni psikoloji oluşum halindedir. Eğer ezoterik öğreti eninde sonunda topluma sunulacaksa, psikoloji çizgisinde verilecektir çünkü ezoterizm insanın ve Tanrı'nın bilinç yönüyle ilgilidir.

 4. Gelecek astrolojiyi sağlam bir temele oturtmak için yeterli bilgi sağlayan yeni astroloji öğretisi.

 5. Yeni dünya hizmetkârları grubu hakkında aşağıdakileri de içeren bilgiler:

  1. Grubun Hiyerarşi ve insanlık arasında bir aracı olarak tanınması.

  2. İnsan ruhunu etkilediği ve iyi niyetli erkek ve kadınların aracılığı ile içinde yaşadığımız dönemi belirlediği için çalışmalarının doğası.

  3. Hiyerarşi ve insanlık arasında bir iletişim kanalı olarak ışık ve iyi niyet ağını somutlaştıran Üçgenler çalışması.

 6. İç Aşram'ın dışsal bir kolunu oluşturma girişimi. Bu gruba yönelik talimatlar Yeni Çağda Öğrencilik kitabının iki cildinde yayınlanmıştır.

 7. Koç, Boğa ve İkizler dolunay dönemlerindeki üç büyük spiritüel festivale ve dokuz küçük festivale vurgu yapan yeni dünya dini öğretisi. Dolunay meditasyon çalışması bu nedenle ilk öneme sahiptir. Mesih'in ve Budha'nın çalışmaları arasında bir ilişki kurar ve insan arzusunun genişlemesine yol açar.

Tibetli, çalışmanın gelecek yıllarda hangi hatlar boyunca genişlemesi gerektiğini gösteren "bu kelimelerin dikkatle incelenmesini" istemiştir. Bunu "yapıldığını görmek istediğim işin iskelet taslağı" olarak önemli bir talimat olarak değerlendirmektedir.

Üstat D.K. öğretide büyük önem taşıyan bu noktaları sıralarken, bu çalışmanın sorumluluğunu kabul ederek hiyerarşik misyonunu bir kez daha göstermiştir. D.K.'nın kendi ikinci ışın aşramı, ortaya çıkan Planın ve insan bilincinin izleniminin diğer yönlerinden sorumludur. O, Hiyerarşi'nin"dışsallaşacak" ve fiziksel formda özel çalışmalar yapacak üyelerinden biri olacaktır. Bize kendi ana ilgi alanının şifa ve eterik gelişimin çeşitli yönleri olacağını söyler; yine de bu aşramik endişeler Alice A. Bailey ile yaptığı çalışmadaki "yeni gerçekler" değerlendirmesine dahil edilmemiştir.

Sanat Kumara'nın Yedi Katlı Amacı

Şambala hakkındaki yeni öğretide D.K. "Sanat Kumara'nın temel amaçlarını" belirtmiştir. Bu yedi katlı amacı Işınlar ve İnisiyasyonlar'ın 240/7. sayfalarında biraz ayrıntılı olarak vermiştir. İlahi amacın bu yedi yönü, "hiyerarşik girişimleri yeniden düzenleyecek ve yeniden tanımlayacak ve böylece yeni çağı başlatacak olan" yedi ışın enerjisini somutlaştırmaktadır.

Bu yedi amacın ilki "Sanat Kumara'nın bilinmeyen, görülmeyen ve duyulmayan amacıdır. Bu yaşamın sırrıdır... sadece O'nun tarafından bilinir.

Tüm ezoterik okulların - eğer başlatıcı dürtülerine sadık kalırlarsa - eninde sonunda ortaya çıkaracakları merkezi gizem". Öğrenciler ve İnisiyeler için Kural XIII'te (aynı kitabın 260. sayfası)bize sadece bu gizli, gizemli amacın ne olabileceğine dair bir ipucu verilmektedir. "Bu, gezegenselLogos'umuzun hangi amaçla ve ne için enkarne olduğu ve kutsal olmayan bir gezegen olan gezegenimiz Dünya'nın bilgilendirici Yaşamı haline geldiği ile ilgilidir." Dünya gezegeninin dönüşüm, transformasyon ve başkalaşım süreci tek bir kelimeyle özetlenebilir-kurtuluş. Bu nedenle, ezoterik hizmetkârların ilahi Amaçla bilinçli bir işbirliği içinde dahil olduğu gezegensel kurtuluştur. Şimdi ve gelecekte tüm gerçek ezoterik okullarda yaşam yönüne, ilahi iradeye ve yeni bir yoganın - sentez yogası, "ateşli yoga" - geliştirilmesine yapılan vurguyla bağlantılıdır.

 

Öğrencilik Eğitimi

Tibetlinin kitapları boyunca üzerinde durduğu önemli bir nokta "yeni öğrencilik" olarak adlandırdığı şeyle ilgilidir. Bu yalnızca Kova çağının değişen etkilerinden değil, aynı zamanda Şambala, Hiyerarşi ve insanlık arasındaki yeni gezegensel hizalanmanın; Hiyerarşi'nin hem Şambala hem de insanlıkla daha yakın bir ilişki ve iletişim kurduğu Hiyerarşi'nin kendi içindeki yeniden yapılanmanın ve ayrıca spiritüel uyarıma karşılık olarak insan bilincindeki beklenmedik büyüme ve genişlemenin sonucudur. " Spiritüel yaşamın gelgiti," diyor, "bugün o kadar güçlü ve çabalayıcıdır ki, önümüzdeki yüz elli yıl Ruhların Krallığının ya da Tanrı'nın gerçek doğasını gösterecektir. Bu, insanlığın ilerlemesinin önündeki acil hedeflerde ve Üstatların planlarında, verilen öğretide ve sunulan eğitimde de köklü değişiklikler yaratacaktır." Daha sonra şimdi inisiyasyon eğitimi alan öğrencilere sunulan yeni çağ hedeflerini sıralamaya devam eder. BunlarYeni Çağda Öğrencilik'in II. cildinde, s. 296/301'de verilmiştir ve dikkatle incelenmeye değerdir -burada kısaca listelenmiştir:

 1. Gezegensel ilişkiler duygusu. Bu, öğrencinin dikkatini kendinden uzaklaştırır ve bilincini senteze, bütünlüğe, tamlığa doğru genişletir.

 2. Zekice bir denetim duygusu. Bu, "günlük yaşam, koşullar, gelecek ve kader üzerinde odaklanmış bir kontrolün" gelişmekte olan bir şekilde tanınması anlamına gelir. Bir öğrenciye "amaç ve onun gelişmekte olan planı hakkında inisiye iç görüsü" verir.

 3. İnsanlığa yönelme duygusu. Bu, hizmet alanı olarak insanlığa karşı "doğru yönelim alışkanlığını" içerir. Kendi merkezinin dışında ve dünya ihtiyaçlarına karşı yeni bir tür duyarlılığı gerektirir.

 4. Kaydedilmiş izlenim duygusu. Bu, eninde sonunda yeni çağın "eğitim sistemlerinin ana hedefi"olacak olan İzlenim Bilimiyle ilgilidir. Hiyerarşi, insanlığın artık doğru yorumlama konusunda eğitilmek için yeterince zeki olduğunu düşünmektedir.

 5. radenin uyandırılması. Bu yeni ve çok gerekli bir gelişmedir. İrade, "insandaki ilahi veçhe olup, onu zaman ve mekânda akıllıca anlaşılan ve ruh tarafından sevgi dolu bir uygulamanın ifadesi olarak hayata geçirilen ilahi amaçla uyumlu hale getirir ve sonra da bu amaç tarafından kontrol edilir". Bu ilk ışın algısının geliştirilmesi " spiritüel iradenin en yüksek yönlerinin ortaya çıkarılabileceği güçlü bir yöntemdir".

 6. Yakın olanın duygusu. Gerçek öğrenci spiritüel olarak yakın olan şeylerle ilgilenir. Bu, doğru bir zamanlama duygusunu da içerir. Öğrenci "insan düşüncesine ve yaşam koşullarına çöküşün eşiğinde olan şeye uyanmalıdır", böylece vahiy, "karmik yararlılık" ve aktif işbirliği için gereken okült ve spiritüel adımları atabilir.

Bunlar, doğru bir şekilde odaklanmış ve yönlendirilmiş olanlar için şimdi mümkün olan yeni eğitim gelişmeleridir. Bu altı hedeften 1, 3 ve 5 numaralar insan evriminin üç dünyasının(zihinsel, duygusal ve fiziksel), doğadaki insan-altı krallıkların ve Planın gerçekleştirilmesine veAmacın tanınmasına karşılık olarak gezegensel bütünün özü içinde gerekli çalışmalarla ilgilidir.No. 2, 4 ve 6 anlam ve önemin süptil dünyalarının bilinçteki kaydı ve bilinç halleri arasındaki öznel iletişimin okült araçları ile ilgilidir.

Eğitimdeki öğrencinin öylesine tek odaklı bir dikkat ve aşramik kararlılıkla çalışmasını gerektirirki, Üstadın ve aşramın farkındalığı Planın vizyonunu ve aşramın ritmini bozabilecek bir öneme sahip olmaz.

Gezegensel ilişki duygusu öğrenci için doğru insan ilişkileri duygusunun yerini alır çünkü artık diğer insanlarla olan ilişkilerinde hataya veya ihmale açık değildir. Bu daha sonra var olan gezegen dışı ilişkilerin farkındalığına ve spiritüel Hiyerarşi ile ilişki içindeki Deva evrimlerinin faaliyetine yol açar.

Geleceğin Gizem Okulları

Tibetli Üstat yirminci yüzyılın sonunda veya hemen sonrasında geleceğin yeni Gizem Okullarının ortaya çıkacağını belirtir. Bunlar, Hiyerarşinin dışsallaşması fiilen ivme kazandıkça, aşramdaki deneyimli, kıdemli inisiyeler tarafından kurulacaktır. Okullar iki grup halinde kurulacaktır -hazırlık ve ileri, başvuranlar ve inisiyeler için. D.K. bize Adaylar için On Dört Kural (İnisiyasyon İnsan ve Güneş kitabında verilmiştir) ile Öğrenciler ve İnisiyeler için On Dört Kural'ın (Yedi IşınÜzerine Bir İnceleme'nin beşinci ve son cildi olan Işınlar ve İnisiyasyonlar kitabında verilmiştir)bu iki dereceli Okul için temel öğretiyi oluşturacağını bildirmektedir.

Meditasyon Bilimi ve antahkarana'nın bilinçli inşası, tüm gerçek ezoterik Okulların ezoterik müfredatındaki ilk iki ön aşama olacaktır. Bu, okült vizyon olan bütünlük ve sentez duygusunu geliştirir ve "yeni dünyanın kurucuları ve gelecekteki toplumun eğitmenleri" olacak olan yeniOkullarda eğitilenler için gerekli bir fakültedir. Ezoterik öğretinin amacı budur - doğruyorumlama ve dünyanın yeni çağ çizgileri boyunca yeniden inşasına tam uygulama.

Yapılacak İşler

Tibetli Üstat, şimdi ve yakın gelecekte ne yapılmasını istediğini özellikle belirtmiştir: "Yapılması gereken iş şu şekildedir... bunu yapmak için eğitildiniz ve sorumluluk size ait olduğu gibi, benim sonsuz yardımım da size ait olacaktır.

 1. İnsanları Mesih'in yeniden ortaya çıkışı için hazırlayın. Bu sizin ilk ve en büyük görevinizdir. Bu görevin en önemli kısmı insanlara - büyük ölçekte - Çağrıyı kullanmayı öğretmektir, böylece bubir dünya duası haline gelir ve insanlığın çağrısal talebine odaklanır.

 2. Öznel ve eterik olarak ışık ve iyi niyetin yeryüzünü sarabilmesi için Üçgenlerin çalışmasını genişletin.

 3. Dünya İyi Niyet çalışmalarını durmaksızın teşvik edin ki her ulus kendini doğru insan ilişkileri kurmaya adamış kadın ve erkeklerden oluşan bir gruba sahip olabilsin. Çekirdeğe sahipsiniz ve genişleme üstlenilmelidir. Dünyanın her yerinde iyi niyet ilkesine sahipsiniz; görev gerçekten ağır olacak ama imkansız da değildir.

 4. Yeni Çağ için öğretilerin çoğunu içeren kitaplarımın sürekli dağıtımını üstlenin. Sonuçta bu kitaplar sizin çalışma araçlarınız ve çalışanlarınızı eğiteceğiniz enstrümanlardır. Onların sürekli olarak dolaşımda tutulmasını sağlayın.

 5. Wesak Festivalinin evrensel bir festival olması ve tüm inançlardan insanlar için değerli olduğunun bilinmesi için çaba gösterin. Bu, Doğu'nun ve Batı'nın iki ilahi Liderinin birlikte işbirliği yaptığı ve en yakın spiritüel birlik içinde çalıştığı festivaldir; Mesih ve Budha bu festivali her yıl gelecek yılın çalışmaları için ilham noktası olarak kullanırlar. Siz de aynısını yapın. O zaman spiritüel enerjiler benzersiz bir şekilde kullanılabilir.

 6. Mümkün olduğunca yeni dünya hizmetkârları grubunun üyelerini keşfedin ve onların ellerini güçlendirin. Onları her ulusta arayın ve birçok düşünce çizgisini ve bakış açısını ifade edin. Öğreti ve dogmada, teknik ve yöntemlerde sizden büyük farklılıklar gösterebileceklerini, ancak dostlarına duydukları sevgide, pratik iyi niyette ve doğru insan ilişkilerinin kurulmasına adanmışlıkta sizinle birlikte olduklarını her zaman hatırlayın. Onlar sizin eşitlerinizdir ve muhtemelen size çok şey öğretebilirler.

"Hepimizin hizmet ettiği Bir'in kutsaması hepinizin ve her yerdeki tüm öğrencilerin üzerinde olsun ve insanların karanlıktan aydınlığa ve ölümden ölümsüzlüğe geçmelerine yardımcı olmak için üzerinize düşeni tam olarak yapın."

(Hiyerarşinin Dışsallaştırılması s. 641/2)

bottom of page