top of page
Image by Austin Schmid

Aydınlanmanın Yedi Işını

İnsan varlığının anahtarını elinde tutan yeni ezoterik bilimlerden birini yaşıyoruz. Tüm pratik amaçlar için, yedi ışının enerjileri Büyük Ayı'nın yedi yıldızından yayılır ve çeşitli takımyıldızlar aracılığıyla güneş sistemimize girer ve güneş ve gezegenler (her ışına özgü) aracılığıyla Dünya'ya gelir. Işınların temellerini, yani etkilerini, etkileşimlerini ve insanın ruhsal ilerlemesindeki rollerini öğrendiğimizde ve bunları insan psikolojisinde ifade edebildiğimizde; bu bize "kendini bilme" ve hemcinslerimizin pratik yaşamını tanıma olanağı sağlayacaktır. Öznel enerjilerin doğası ve bir insanı renklendiren ve koşullandıran nitelikler, "aydınlanmanın yedi ışını" üzerine yapılan önemli bir çalışmada ele alınmaktadır.

Işınların Doğası

Ray 1 İrade, Güç (EP I P.201)

İlk ışın irade, güç, pozitiflik ve liderlik niteliklerini vurgular. İşleri "kendi bildiği gibi" yapmak isteyen bağımsız ve motive olmuş bireyin bölümüdür. Büyük ve itici güce sahiptir ve bazen Yok Edici olarak adlandırılır. Egemen olanın Işınıdır ve özellikle hükümet ve siyaset alanıyla bağlantılıdır. Bazen doğuştan bir lider genellikle bu bölümle birlikte bulunacaktır.

Nitelikleri: Cesaret, sabitlik, güç, mutlak korkusuzluktan kaynaklanan doğruluk, yönetme gücü, soruları geniş bir perspektiften kavrama yeteneği, güçlü amaç duygusu, tarafsızlık, irade, bağımsızlık ve tek bir noktada yoğunlaşma.

Zayıf yönleri: Gurur, hırs, irade, sertlik, kibir, başkalarını kontrol etme arzusu, inatçılık, öfke, sabırsızlık, zalimlik, merhametsizlik, yıkıcılık ve şiddet.

 

Işın 2 Sevgi, Bilgelik (EP I S.203)

İkinci ışın sevgi, bilgelik ve anlayış niteliklerini vurgular. Hassasiyet, sabır, işbirliği, farkındalık, açık zeka ve tam ve eksiksiz bir görüş arzusu bu kişinin baskın özellikleridir.

Nitelikleri: Sevgi dolu anlayış, şefkat, çalışkanlık, sakinlik, sabır ve tahammül, hakikat sevgisi, berrak zeka, hoşgörü, dinginlik, kapsayıcılık, öğretme ve aydınlatma gücü, sadakat ve sezgi.

Zayıf yönleri: Çok fazla çalışma ve eylemsizlik, sevilme sevgisi, başkalarına çok fazla bağlılık, aşırı duyarlılık, kendine acıma, hayır diyememe, soğukluk ve zihinsel olarak sizin kadar hızlı olmadıkları için birileri hakkında daha az düşünme, kayıtsızlık, korku.

 

Ray 3 Aktif Faaliyet ve Zeka (EP I P.204)

Üçüncü ışın aktif zeka ve uyumluluk niteliklerini vurgular. Bu kişi, soyut akıl yürütme becerisine ve birçok farklı fikri ele alma yeteneğine sahip, zeki ve yaratıcı bir düşünürdür.

Nitelikler: Soyut problemleri kavramsallaştırma yeteneği, bir stratejiyi planlamak için olağanüstü bir yetenek, felsefi çalışmalara konsantre olma yeteneği, karmaşıklığı yönetme yeteneği, sabır, ihtiyatlılık, önemsiz şeyler hakkında başkaları için endişelenme eğiliminin olmaması, açık bir zeka ve hedefin samimiyeti.

Zayıf yönler: Entelektüel gurur, eleştiri, soğukluk, izolasyon, detaylarda yanlışlık, dikkat dağınıklığı, inatçılık, hiperaktivite, çok ince yayılma, pratik uygulama olmadan aşırı düşünce ve sinsilik.

 

Işın 4 Çatışma yoluyla uyum (EP I S.206)

Dördüncü ışın, çatışma yoluyla uyumun niteliklerini vurgular. Tüm biçimleriyle güzelliğin, sanatın ve yaratıcı ifadenin ışınıdır. Çatışma yoluyla karmaşanın düzenini, uyumsuzluğun uyumunu, çeşitliliğin birliğini ortaya çıkaran enerjidir.

Nitelikleri: Çatışmalara aracılık etme ve çözme yeteneği, güçlü duygular, sempati, fiziksel cesaret, cömertlik, bağlılık, zeka ve algılama hızı, güzellik ve renk sevgisi ve bunları ifade etme ve/veya yaratma yeteneği, güçlü bir hayal gücü ve sezgi

Zayıf yönleri: Benmerkezcilik, rahatsız edicilik, yanlışlık, ahlaki cesaret eksikliği, güçlü tutkular, tembellik, güven eksikliği, savurganlık, abartı, ruh hali değişimleri ve uzlaşma eğilimi.

 

Işın 5 Somut bilgi (EP I S.207)

Beşinci ışın, bilimsel çalışma ve araştırmanın niteliklerini vurgular. Bu ışın her şeyden önce zihin, eleştirel kapasite ve araştırma ışınıdır. Büyük bir hassasiyet ve detaylara büyük bir dikkat gerektiren canlı ve meraklı zekânın ışınıdır. Bu akımda, güçlü araştırma becerileri, keskin zeka, analitik beceriler, sağduyu ve ince hafıza gerektiren bilimin tüm farklı dallarında çalışan kişileri buluruz.

 

Nitelikler: Mekanik yetenek, kesin ifadeler, icat yeteneği, adalet, azim, doğruluk, bağımsızlık, entelektüel zeka, gerçek detaylara hakimiyet ve sağduyu.

Zayıf yönleri: Şiddetli eleştiri, kibir, sempati eksikliği, acımasızlık, eleştirel ve dar düşünürlük, çok fazla nesnellik, ayrılıkçılık, sempati ve hürmet eksikliği ve önyargılar.

 

Işın 6 Bağlılık ve idealizm (EP I S.208)

Altıncı ışın idealizm ve adanmışlık niteliklerini vurgular. Adanmışlık ve fanatik fedakarlık bu Işının ana dürtüleridir. Militan bir ruha ve yoğunluğa sahiptir ve diğer özellikleri de adanmışlık ve hizmet ruhudur. Haçlının (haçlı savaşına gidenler) ve idealistin ışınıdır ve dinin içindeki büyük güçtür.

 

Nitelikleri: Yüksek idealizm, adanmışlık, ilham verme ve motive etme gücü, hedefi hayal etme yeteneği, sadakat, sezgi, sevgi, hassasiyet, bir kişi veya dava için kendini feda etme, ikna gücü ve hürmet.

Zayıf yönleri: Bencil ve kıskanç sevgi, başkalarına bağımlılık, tarafgirlik, kendini kandırma, batıl inanç, önyargı, hemen sonuca varma, körü körüne inanç, duygusallık, hoşgörüsüzlük, bağnazlık, fanatizm ve şiddetli öfke.

 

Işın 7 Törensel düzen (EP I S.209)

Yedinci ışın organizasyon ve ritmik faaliyet niteliklerini vurgular. Zihin ve maddeyi birbirine bağlayan Işın'dır ve yasa, organizasyon ve ritüel yoluyla çalışır. Onun liderliği altındakiler düzenden ve biçimin mükemmelliğinden haz duyarlar. Enerjinin somutlaştırılmasıyla ilgili olarak, tüm törensel faaliyetlerin yanı sıra finans da onun yetki alanına girer.

Nitelikleri: Azim, cesaret, güç, nezaket, detaylara aşırı dikkat, organizasyon becerileri, iyi bir ritim ve zamanlama duygusu, düzen yaratma gücü, fikirleri şekillendirme yeteneği, çok pratik, tören yeteneği, özerklik ve yasalara, kurallara ve düzenlemelere saygı.

Zayıf yönler: Şekilcilik, bağnazlık, gurur, dar görüşlülük, yüzeysel yargılar (görünüşe dayalı), mükemmeliyetçilik, aşırı uyumluluk (veya uyumsuzluk), içerikten ziyade biçimi tercih etme ve kendini beğenmişlik.

 

Yedi Işının Özeti

 

Işın 1 (İrade veya Güç): Lider, yönetici, süpervizör, politikacı, okültist, kaşif, yönetici, sorumlu ve diktatör. Büyük irade, güç ve dayanıklılık gerektiren herhangi bir kariyer, herhangi bir engele karşı durma yeteneği, gerekirse yok etme yeteneği.

Işın 2 (Aşk Bilgeliği): İncelik, öngörü, kişisel çekicilik, sıcaklık ve başkaları için endişe gerektiren meslekler. Örneğin: büyükelçi, psikoterapist, öğretmen, şifacı, eğitimci, bilge, alim ve hümanist.

Işın 3 (Aktif Zeka): Üçüncü ışının meslekleri el becerisi ve zihinsel uyumluluk, açık zeka, aklın sesiyle konuşma yeteneği, zeka ve beceriklilik gerektirir. Örneğin: Taktisyen, stratejist, finansal planlamacı, iş insanı, girişimci, filozof, astrolog, ekonomist ve tarihçi.

4. Işın (Çatışma Yoluyla Uyum): Dördüncü ışındaki meslekler kendiliğindenlik ve bir güzellik, renk veya uyum biçimi yaratmayı gerektirir. Örneğin: Aktör, sanatçı, müzisyen, yazar, arabulucu, şair ve danışman.

5. Işın (Somut bilim): Beşinci ışındaki meslekler keskin zeka, ayrıntılarda hassasiyet, bilimsel bilgi ve araştırma becerileri gerektirir. Örneğin: bilim insanı, elektrikçi-mekanikçi, mühendis, analist, bilgisayar teknisyeni, ameliyat cerrahı, araştırmacı, simyacı, mucit ve teknisyen.

Işın 6 (Adanmışlık ve idealizm): Altıncı bölümün meslekleri adanmışlık, bağlılık ve yangınlarla mücadele için hizmet gerektirir. Örneğin: Bakan, mistik, misyoner, adanmış, vaiz, hatip, asker, hemşire, kişisel sekreter, hayırsever ve dini fanatik.

Işın 7 (Törensel düzen): Pratik verimlilik ve beceri, organizasyon becerileri, düzen yaratma yeteneği ve fikirleri fiziksel düzeyde ortaya koyma yeteneği gerektiren meslekler. Örneğin: iş insanı, organizatör, yargıç, hukuk çalışanı, mimar, inşaatçı, yönetici, tasarımcı, devrimci, majisyen ve ezoterist.

 

Yedi ışının günümüzdeki etkisi

1. Işın: Bugün dünyadaki en belirgin ve güçlü kuvvet, İrade ve enerjinin ilk Işınıdır. İki şekilde çalışır:

  • Dünya işlerinde Tanrı'nın iradesi gibi, ki bu her zaman Tanrı'nın iradesidir, insan işlerinin tüm bölümlerinin birliğine ve sentezine doğru düzenli ve ritmik bir ilerleme olduğunu göreceksiniz. Çokluk içindeki bu birlik ebedi düzlemdir; bilinçte birlik, formda çokluk.

  • Dünya işlerinde yıkıcı unsur olarak. Bu, insanın bu irade gücünü kullanmasına atıfta bulunur; bu güç nadiren aktif olarak ifade edilen iyiye yönelik bir iradedir, ancak (bireyin ya da ulusun) atılganlık, saldırganlık ve beraberindekilerle birlikte savaşa girilmesine; ayrılıkçılık, bencil diplomasi, nefret ve silahlanma, hastalık ve ölüm gibi sonuçlara yol açan bir şeydir. (DN sayfa 14)

 

Işın 2: Dünyanın mevcut durumuna güçlü katkısını yapan bir sonraki büyük enerji, Sevgi Bilgeliğinin ikinci Işını, Mesih'in ışınıdır. Bu enerji, hiyerarşi olarak adlandırdığımız ikinci büyük gezegensel merkez aracılığıyla dünyaya akıtılır. Bu merkezde yoğunlaşan ve inisiyeler ve Üstatlar tarafından yönlendirilen enerji, Dünya üzerindeki döngüsel etkilerinden birini yapar ve - Yedi Işın Antlaşması'nın II. cildinde açıkladığım gibi - aynı zamanda insanlığa döngüsel büyük yaklaşımlarından birini yapacaktır. (DN sayfa 19)

 

Işın 3: Burada değineceğimiz önemli enerji zeki faaliyettir - üçüncü ışının gücü. Bu, gezegendeki üçüncü büyük merkez aracılığıyla ifadesini bulur; bu merkeze biz insanlık diyoruz. Hiyerarşi tarafından yoğunlaştırılan Şambala dürtüsüne karşı zekice bir sevgi tepkisinin uyandırılması, bu dünya merkezinin yanıt vermesi gereken şeydir. Bu hızlı ve size söylediğim gibi tatmin edici bir şekilde yapılmalıdır. Bu ışın dünya üzerinde net bir tesir yarattı ve Dünya Hizmetkarlarının Yeni Grubu bu alanda çok yardımcı oldu. İlk ve formsuz aşamada, ilksel bir iyi niyet şeklinde var olan insanoğlunun gizli sevgisini uyandırma süreçlerini yorumladılar, açıkladılar ve yardımcı oldular. (DN S.26)

 

Işın 4: Bildiğiniz gibi bu ışın gelecek yüzyılın başında enkarne olmaya başlayacak ve -Satürn etkisinin gelişmesiyle işbirliği içinde- birçok insanı öğrencilik yoluna yönlendirecektir. "Çatışmayla uyum" gibi tatmin edici olmayan bir isim verdiğimiz özel enerji ve bu gezegenin talip için fırsat yaratan güçleri bir arada ve düzenli bir sentez halinde çalıştığında, özellikle de Yol ile bağlantılı olarak, insani meselelere çok hızlı bir adaptasyon mümkün olabilmektedir. Bu dördüncü ışın, son tahlilde, bir güzellik sentezi üretmek için yaşama sanatını öğreten ışındır. Birlik olmadan, bedenlenmiş idealizm ve bunun sonucunda ortaya çıkan simetrik yayılma olmadan güzellik olmaz. Bu ışın, sık sık söylediğimiz gibi sanatın ışını değil, doğrudan ifade arayan fikir ve idealleri somutlaştıran bu canlı formların güzelliğini doğuran enerjidir. Pek çok insan dördüncü ışında olduğunu iddia eder çünkü etkileyici sanatsal yaşamın hayalini kurarlar. Size daha önce de söylediğim gibi, yaratıcı sanat tüm raylerde ifade edilir. (DN sayfa 142-143).

 

5. Işın: Bu ışın neredeyse yetmiş yıldır tezahür etmektedir. Elli yıl içinde (özel ve benzersiz bir düzenlemeyle) ortadan kalkacak, böylece kendi normal döngüsünü kıracaktır, çünkü gerekli özel itkinin yeterli olduğu ve insan "keşif ruhuna" verilen itkinin amacına ulaştığı düşünülmektedir. Bu zamanda zihinsel süreçlerin daha da yoğunlaşması (üçüncü ışının genelleştirilmiş etkisi dışında) felaketle sonuçlanabilir. Işın döngüleri genel olarak tanımlanmış ve belirlenmiştir, ancak birbirleriyle işbirliği içinde ve yaklaşmakta olan ruhani kriz nedeniyle, Beşinci Işının Lordu ve Dünyanın Lordu geçici olarak bu tür bir gücü geri çekmeye karar vermişlerdir. Bunu başarmak yaklaşık elli yıl alacaktır. (DN sayfa 143).

 

6. Işın: Altıncı ışın, bildiğiniz gibi, şu anda tezahürdeki en güçlü ışındır ve çok sayıda insan onun etkisine karşı duyarlıdır. Çoğunluk için, özellikle de Aryan ırkında, her zaman en az direnç çizgisindedir, çünkü zaman sürecinde ve bir ışının etkisinin evrimi yoluyla güçlü hale geldiğinde, bunlar sadece bireyler değil, öncelikle etkilenen gruplardır. O zaman bir ritim ve momentum belirlenir. Bu da uzun bir süre devam eder ve örgütlü sayıların gücüyle güç kazanır. (DN sayfa 144)

 

7. Işın: Yedinci ışın ivme kazanmaya devam etmektedir ve uzun zamandır tüm beşinci ışın uluslarının faaliyetlerini uyarmakta ve geliştirmektedir. Yedinci ışın enerjisinin başlıca hedeflerinden birinin zihin ile maddeyi ve aynı zamanda madde ile formu bir araya getirmek olduğunu aklınızda tutarsanız (bu ayrıma dikkat edin), bilim çalışmalarının bu çabayla yakından bağlantılı olduğunu ve yeni formların yaratılmasının kesinlikle beşinci, ikinci ve yedinci bölümün liderleri arasındaki çalışma etkileşiminin bir sonucu olacağını ve buna birinci bölüm yönetiminin - talep üzerine - yardım edeceğini kendiniz görebilirsiniz. Çok sayıda yedinci ışın egosu veya ruhu ve ayrıca yedinci ışın kişiliğine sahip erkek ve kadınlar şimdi enkarnasyona girmektedir ve onlar için yeni çağın faaliyetlerini organize etme ve eski yaşam yöntemlerine ve yaşama, ölüme, boş zamana ve insanlara karşı eski kristalleşmiş tutumlara bir son verme görevi vardır. (DN sayfa 146)

 

Sonuç

 

Sonuç olarak, ışınların etkisini incelemek önemli ve teşvik edicidir, bu bize ışınların türünü ve üçlü kişiliklerimizi yöneten ışınları kolayca belirlemeyi öğretir. Ruhun zaman ve mekândaki amacının, fiziksel düzlemde gelecekteki tüm faaliyet ve ifadeleri yöneten ve üç bedenimizi belirli bir niyete tabi kılan belirgin bir inanç haline gelmesi gereken zaman artık gelmiştir.

 

Kaynakça

  • Ulusların Kaderi (DN)

  • Yeni Çağda Öğrencilik (DINA) 

  • Ezoterik Astroloji (EA)

  • Ezoterik Şifa (EH)

  • Ezoterik Psikoloji (EP) 

  • Işınlar ve İnisiyasyonlar (RI)

bottom of page