top of page
Night Skies

Ezoterik Astrolojide Zodyak Burçları

Şimdi size bir ruhun deneyim çarkının etrafından geçişinin ruhsal etkisini özetleyeceğim. Her bir takımyıldızı söz konusu olduğunda, Koç burcundan Boğa burcuna, oradan da Balık burcuna geçerken ortodoks bakış açısıyla deneyimi yaşayan bir ruh üzerindeki genel etkiyi ve daha sonra başka etkiler altına giren bir öğrenci (disciple) olarak Koç burcundan Balık burcuna, oradan da Boğa burcuna geçerken ruh üzerindeki genel etkiyi ele almaya çalışacağız. Böylece olağan süreç tersine döner ve insan kendini yeniden yönlendirir ve ezoterik olarak adlandırıldığı gibi "Doğu'ya yönelir". O zaman, ilk durumda kişilik ışınının niteliğini ifade ettiği gibi, ruh ışınının niteliklerini mümkün olan en yüksek şekilde ifade eder.

Koç -The Ram-Aries : "Ortaya çıkıyorum ve zihin düzleminden yönetiyorum."

"Koç burcunun anahtar sözcükleri dört tanedir ve hepsi de aynı fikri ifade eder. Bunlar, enkarne olan ruha sembolik olarak verilen aşağıdaki dört emirle ifade edilebilir:

  1. Olma ve yapma isteğini ifade etmek.

  2. Tezahür etme gücünü açığa çıkarmak.

  3. Rab için savaşa girmek.

  4. Çaba yoluyla birliğe varmak.

Yaratılış-Oluş-Faaliyet-Mücadele-Sentez, bunlar ilk takımyıldızının doğasıdır ve O'nun gezegenimizi bu sonuçlara doğru etkilemesine olanak verir. (EA s.93)

 

Yönetici gezegenler: Egzoterik olarak Mars (tüm savaşçıların gezegeni) tarafından yönetilir, cesaret ve yüksek bir ideal için mücadele etme iradesini ifade eder.  İlahi Plan'da somutlaşan İlahi İdeal'in başarılı bir şekilde tezahür etmesi ve İlahi Olan'la füzyon için spiritüel cesaret ve bitmek bilmeyen ateşli bir yüksek özlem bahşeder. Ezoterik olarak Merkür (aşkın zihnin gezegeni) tarafından yönetilir, arketipsel fikri kavrama ve ateşli zihinsel süreç yoluyla illüzyonu yok etme gücünü taşır. İlahi Plan dahilindeki yakın gelişmelerin sezgisel olarak anlaşılmasını uyarabilir.  Merkür fikirlerin doğum yeri olarak Koç burcunu destekler ve arketipsel dünyalar ile form dünyaları arasında köprü görevi görerek yeni fikirlerin aktarıcısıdır.

Hiyerarşik olarak Uranüs (Büyük Baba ve Elektrik Ateşinin evi) tarafından yönetilir ve Varlık Dünyasına bağlanma yoluyla tüm insan enerji sisteminin nihai canlanması için saf iradenin ateşini taşır.  Bireysel ve grup kişiliğinin bütünsel dönüşümü ve yenilenmesi için ilham verir ve inisiyenin nihai yanan zemine basmasını sağlayan güçtür, böylece zaman ve mekan yanılsamasının üstesinden gelerek bilinçte sentezin gerçekliğini tesis eder.

Işınlar :

Işın 1, İrade ve Güç;

Işın 7, Düzen ve Seremonik Maji.
Işık : "Yaşamın Kendisinin Işığı. Bu, tezahür döngüsünün merkezinde bulunan, soluk ve titrek ışığın sönük noktasıdır. İlahi ifade için "kullanılabilecek olanı arayan" Logos'un yayılımıdır." (EA, s. 329)

Paskalya/Easter Bayramı: Bu, yükselmiş, yaşayan, tüm insanların Öğretmeni ve Spiritüel Hiyerarşinin Başı olan Mesih'in Bayramıdır. O, Tanrı sevgisinin İfadesidir. Bu günde O'nun rehberlik ettiği ve yönettiği spiriütel Hiyerarşi tanınacak ve Tanrı'nın sevgisinin doğası vurgulanacaktır. Bu bayram her zaman baharın ilk Dolunay tarihine göre belirlenir ve büyük Batı ve Hristiyan Bayramıdır (The Reappearance of the Christ, s. 155).

Boğa - The Bull - Taurus : "Görüyorum. Göz açıldığında her şey aydınlanır."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Bull Taurus - Boğa.jpg

Boğa burcu tüm evreleriyle arzunun sembolüdür. İnsan ister arzusu tarafından güdülensin (kişilik), ister yüksek özlem dürtüsüyle öğrencilik yolunda ilerlesin (ruh), ister İlahi Planla iş birliği yapma iradesiyle kontrol edilsin (bir inisiye, Spirit için bir kanal) ilahiliğin az bilinen ve anlaşılan bir yönünün, Tanrı'nın İradesinin en güçlü tezahürüne karşılık vermektedir. İrade, güç, arzu, yüksek özlem, hırs, güdü, amaç, dürtü, teşvik, plan - tüm bunlar tezahürün, evrimsel süreçlerin ve olma ya da yaşama iradesinin altında yatan başlıca niteliklerden ve temel nedenlerden birini ifade etmeye çalışan sözcüklerdir. Bunlar tüm olayların, tüm ilerlemelerin ve zaman ve mekandaki tüm oluşumların altında yatan üç yönlü ifadelerdir.

 

"Boğa burcunda-arzu yüksek özleme dönüşür, karanlık yerini ışığa ve aydınlığa bırakır, spiritüel üçüncü göz ya da Yeni Ahit'in 'tek gözü' olan Boğa'nın gözü açılır. "Eğer gözün tek olursa," der Mesih, "tüm bedenin ışıkla dolacaktır. Bu tek göz kişisel benliğin iki gözünün yerini alır. İnsanın dikkati spiritüel kazanıma odaklanır. O, Öğrencilerin Yolunda yürür." (EA, s. 143)

 

Yönetici gezegenler: Egzoterik olarak Venüs tarafından yönetilir, ruhun ışığını ve sevgisini iletir, bilinci Sevgi-Bilgelik ile aydınlatır ve Budhi'ye duyarlı olabilmesi için yüksek zihni uyarır. Ezoterik ve Hiyerarşik olarak Vulkan tarafından yönetilir, hem ruhun iradesini hem de atmik düzlemin daha büyük spiritüel iradesini iletir.

Ezoterik olarak, Vulkan ruhun, kişiliği kavrama ve onu ruhun iradesine göre bükme gücüdür. Hiyerarşik olarak Vulkan, Spiritüel Üçlü'nün en yüksek veçhesi olan spiritüel irade atmasıdır.

Işın : Işın 4, Çatışma Yoluyla Uyum.

Işık : "Yolun nüfuz eden Işığı. Bu, Koç burcundaki noktadan ileri doğru akan ve ışık kontrol alanını açığa çıkaran bir ışık demetidir." (EA, s. 329)

Wesak Festivali: Bu, en yüksek spiritüel merkez olan Şambala ile Hiyerarşi arasındaki spiriütel aracı olan Buda'nın Festivalidir. Buda, Tanrı'nın bilgeliğinin ifadesi, Işığın Somutlaşmış hali ve ilahi amacın göstergesidir. Bu, şu anda olduğu gibi her yıl Mayıs Dolunayı ile bağlantılı olarak belirlenecektir. Bu büyük Doğu Festivalidir. (The Reappearance of the Christ, s. 155)

İkizler - Twins - Gemini : "Diğer benliğimi görüyorum ve onu zayıfladıkça büyüyorum ve parlıyorum."

Ezoterik Astroloji Zodyak -The Twings Gemini - İkizler.jpg

Ortalama bir insan için İkizler, belirgin ve ayırıcı ikilik ile karşıt çiftlerin deneyimidir. İkizler, ruh ve form doğası arasındaki etkileşimdir. Ancak bir öğrenci için İkizler karşıtların füzyonu, zeki bir at-one-ment veya sentez çalışması haline gelir. (EA, s. 151-152.)

 

"İkizler burcundaki insan, sezgilerinin giderek daha fazla farkına varır ve İkizlere bazen denildiği gibi 'Işıkta yaşayan Kardeşler'in giderek daha fazla etkisi altına girer. Kişiliğin ışığı azalır ve ruhun ışığı giderek artar." (EA, s. 120)

Yönetici gezegenler : Egzoterik olarak Merkür tarafından yönetilir ve birleşik bir bütünlük vizyonu elde edilene kadar tüm karşıt çiftleri tanıma ve ilişkilendirme yeteneğini taşır. Ezoterik olarak Venüs tarafından yönetilir ve Güneş Meleğinin kişilikte yaratmayı amaçladığı transmutasyon, transformasyon ve transfigürasyon gerçekleşene kadar karşıt çiftleri, ruh ve kişiliği birleştirme ve kaynaştırma gücünü taşır. Hiyerarşik olarak hizmet alanı olan Dünya tarafından yönetilir.

Işın : Işın 2, Sevgi-Bilgelik.

Işık : "Etkileşimin Işığı. Bu, karşıt olanı veya tezahürün temel ikiliğini, spirit ve form ilişkisini ortaya çıkaran bir ışık huzmesi çizgisidir. Bu, ilişkilerin bilinçli ışığıdır." (EA, s. 329)

İyi Niyet Festivali: Bu, Tanrı'yı özleyen, Tanrı'nın iradesine uygunluk arayan ve doğru insan ilişkilerinin ifadesine adanmış insanlık spiritinin Festivali olacaktır. Bu festival her yıl Haziran ayının Dolunay'ına göre belirlenecektir. İnsanlığın spiritüel ve ilahi doğasının tanınacağı bir gün olacaktır. İki bin yıldır bu Bayramda Mesih insanlığı temsil etmiş ve Hiyerarşinin önünde ve Şambala'nın gözünde Tanrı-İnsan, halkının lideri ve "kardeşlerden oluşan büyük bir ailenin en büyüğü" (Romalılar VIII.29) olarak durmuştur. Her yıl, toplanmış olan Hiyerarşi'nin önünde Buda'nın son vaazını vermiştir. Dolayısıyla bu, derin bir çağrı ve yakarışın, kardeşliğe, insani ve spiritüel birliğe yönelik temel bir özlemin festivali olacak ve Buda'nın ve Mesih'in çalışmalarının insan bilincindeki etkisini temsil edecektir. (The Reappearance of the Christ, s. 155)

Yengeç - Crap - Cancer : "Işıklı bir ev inşa ediyorum ve orada yaşıyorum."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Crap Cancer - Yengeç.jpg

"Yengeç, 'form yaşamına doğum yeri', fiziksel enkarnasyona açılan kapıdır. Bu burç, entegre olmuş bir birim olarak insanlığın doğduğu, doğadaki dördüncü krallığın ortaya çıkışına sahne olan burçtur. İnsanlık (Eski Yorum'un ifade ettiği gibi) 'kayadan ve sudan ortaya çıkmıştır ve yerleşimini de beraberinde getirir' ve kitlesel içgüdüsel bilinç meydana gelir. Bu ifadeye dikkat edin." (EA, s. 102)

 

"Oğlak burcunun kutupsal karşıtı Yengeç burcudur ve size öğretildiği gibi, bu iki burç Zodyak'ın iki büyük Kapısıdır - biri enkarnasyona, kitlesel yaşama ve insan deneyimine açılan kapı iken, diğeri spiritin yaşamına, Tanrı'nın Krallığı'nın yaşamına, gezegenimizin Hiyerarşisinin yaşamına ve amaçlarına açılan kapıdır. Yengeç, İnsanlık dediğimiz dünya merkezine, Oğlak ise ruhu Hiyerarşi dediğimiz dünya merkezinin yaşamına bilinçli katılıma kabul eder." (EA, s. 169)

Yönetici gezegenler : Egzoterik olarak Ay tarafından yönetilir (Vulkan, Neptün veya Uranüs'ü örter; ruhun hapishanesini temsil eder). Ay "Formun Annesidir" ve formu (üç kişilik aracı, fiziksel-eterik, astral ve zihinsel bedenler) Ruhun Işığını ve Sevgisini içerecek ve ışıtacak uygun araçlar olduklarını kanıtlayacak şekilde inşa etme yeteneğini taşır. (Vulkan fiziksel-eterik bedeni, Neptün astral bedeni, Uranüs zihinsel bedeni inşa eder).

Ezoterik ve Hiyerarşik olarak Neptün tarafından yönetilir, önce duygusal doğayı sevgi ve şefkatin etkilerine açar ve daha sonra bilinci budhi/sezgi ve idrak gücü ve herkesle bir-olmanın özdeşleşliği ile doldurur.

Işınlar :

Işın 3, Aktif Zeka;

Işın 7, Düzen ve Seremonik Maji.

Işık : "Formun içindeki Işık. Bu, maddenin kendisinin yayılmış ışığıdır, Gizli Öğreti'de bahsedilen maddenin "karanlık ışığı". Ruh ışığından gelen uyarımı bekleyen ışıktır." (EA, s. 329).
 

Aslan - Lion - Leo : "Ben O’yum. O Ben’im."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Lion Leo - Aslan.jpg

"Aslan burcunda insanın merkezi ve bilinç noktası kendisidir; kendi üzerine döner ve tamamen kendi ekseni üzerinde ve kendine saygı ve ilişki içinde döner ve her zaman ben-merkezli bireydir, tüm düşünce, zaman ve hizmeti kendi refahına ve kişisel çıkarlarına adar. Aslan burcunda, ben-merkezli insan sonunda yaşam ifadesindeki ruh haline gelir ve özverinin spiritüel hedefine ulaşmaya odaklanır." (EA, s. 142-143)

Yönetici gezegenler : Egzoterik, Ezoterik ve Hiyerarşik olarak üç seviyede (kişisel benlik, bireysel ya da egoik benlik ve Spirit ya da monadik benlik) mikrokozmik ve makrokozmik kimliğin büyük sembolü olan Güneş tarafından yönetilir. Ezoterik olarak Neptün'ü örten Güneş, Güneş'in Kalbinde odaklanan güneş alevlerini (şefkat ve özverili sevgi; İlahi Sevgi) deneyimleme gücünü taşır. Hiyerarşik olarak Uranüs'ü örten Güneş, Solar Logos'un iradesini Spiritüel Üçlü aracılığıyla Egoik Lotus'un merkezindeki Lotus'taki Mücevhere aktarır.

Işınlar :

Işın 1, İrade ve Güç

Işın 5, Somut Bilgi ve Bilim

Işık : "Ruhun Işığı. Logoik veya ilahi ışığın yansıyan bir noktası. Yengeç burcunda yayılan ışık odaklanır ve sonunda bir noktayı ortaya çıkarır." (EA, s. 329)

Sirius Festivali: Aslan burcu tarafından yönetilen Ağustos, Köpek yıldızı Sirius'un ayıdır ve Sirius'u Aslan burcuyla yakın bir ilişki içine sokar. Aslan aynı zamanda güneş sistemimizin kalbindeki Güneş'le de eşsiz bir ilişki içindedir, bu nedenle her yıl Aslan Dolunayında meydana gelen gezegensel ve sistemik hizalanma buna uygun olarak bir kalp/ruh hizalanması festivali olarak kutlanır. Gezegenimizin kalbi (Hiyerarşi) ve Güneşimizin Kalbi, Üstatların ait olduğu Büyük Beyaz Locanın evi olan Sirius'a uzanan bir kanal yaratır. (EA, s.299.)

Başak - Virgin - Virgo : "Ben anne ve çocuğum. Ben Tanrı, Ben maddeyim."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Virgin Virgo - Başak.jpg

"Balık burcunda akışkan, Yay burcunda duygusal olarak bencil ve arzu dolu olan insan Başak burcunda daha da dikkatle odaklanmaya, akıl yürütmeye ve düşünmeye başlar. Gizlideki ruh içsel olarak aktif hale gelmektedir; bir çimlenme süreci ilerlemektedir; kendini insan varlığına hissettirmektedir. Akıl uyanmakta ve içgüdü -duygusal aşamadan geçtikten sonra- zekaya dönüşmektedir." (EA, s. 118-119)

"Başak burcunun etkisi altında analitik ve eleştirel olan zihin, aydınlanma ve ilham sözcükleriyle en iyi tanımlanan zihin niteliğine dönüşür. Bakire'nin eninde sonunda doğurmak zorunda olduğu Mesih'in henüz doğmamış olsa da rahimde mevcut olduğu kabul edilir. Yaşam tanınmıştır. Mesih bilincinin açığa çıkması süreci akıllıca ileriye taşınır ve gelişmemiş insanın bencil arzuları ve deneyimleri yerini aydınlanmış ve sezgisel öğrencinin özverisine bırakır. (EA, s. 120)

Yönetici gezegenler : Egzoterik olarak Merkür tarafından yönetilir, zihni analitik olarak odaklamanın keskin yeteneğini taşır, böylece Mesih Prensibi tam bir zeka ile Kalpte doğar. Ezoterik olarak Ay tarafından yönetilir - üç katlı form (zihinsel, astral ve fiziksel bedenler) - Vulkan ve Neptün'ü örter, Mesih Bilincini besleme ve doğurma sürecinde dayanıklılığı ve üç katlı formu ilahi saflığına geri döndürmeyi ifade eder. Hiyerarşik olarak Jüpiter tarafından yönetilir ve Mesih Prensibi'nin budik düzlemden Spiritin bulunduğu monadik düzleme yükselirken tamamlanmış genişlemesine işaret eder.

Işınlar :

Işın 2, Sevgi-Bilgelik;

Işın 6, İdealizm ve Adanmışlık.
Işık : "Harmanlanmış ikili Işık. İki ışık görülür - parlak ve güçlü, formun ışığı; soluk ve loş, Tanrı'nın ışığı. Bu ışık, birinin yükselmesi ve diğerinin alçalması ile ayırt edilir. İkizler'deki ışıktan farklıdır." (EA, s. 329)

Terazi - Scales - Libra : "İki büyük güç çizgisi arasında giden yolu seçiyorum."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Scales Libra - Terazi.jpg

Terazi sezgisel algının, ilk başta içgüdüsel olarak kendini korumanın burcudur ve normal insanda öyle bir ölçüde uyandırılır ki, sezginin ilk birkaç parıltısı fark edildiğinde ruha seslenir ve bir karşılık uyandırır. Bu burç, Yol'un ve öğrencinin adımlarını nihai olarak yönlendirmesi gereken hedefin ilk gerçek vizyonunun belirdiği burç olarak kabul edilebilir. Ardından Terazi burcunda düşünceli bir tefekkür içinde sakin bir yaşam deneyimi, bir değerler duyusu ve zihnin analitik yetisini doğru bir şekilde kullanma gücü gelişir. Bu bir dengeleme, şunu ve bunu tartma ve terazinin hangi tarafa düşeceğini belirleme yaşamı haline gelir. (EA, s. 227-228.)

 

"Terazi Burcu - Denge Krizi. Kendini yönlendirme ve dengelilik duyusunun ortaya çıkışı. Spirit ve form arasındaki dengelilik noktasıdır. Özgür seçimin ortaya çıkışını ifade eder. İkilik bilinci ve ikisini dengeleme çabasıdır." (EA, s. 265)

 

Terazi ruhu Şambala dediğimiz dünya merkezine kabul eder, çünkü başlangıçların yeri olan Koç'un kutupsal karşıtıdır. Terazi, ilk olarak Koç'ta bir araya gelen spirit ve maddenin mükemmel dengesini gösterir. Bu denge ve büyük karşıtlıkların; spirit ve maddenin bu ilişkisi, bizim için astral düzlemdeki karşıt çiftleri dengeleme ve bunlar arasında insanı ruhun krallığına götüren "keskin kenarlı dar yolu" bulma kişilik durumunda sembolize edilir." (EA, s. 265)

Yönetici gezegenler : Egzoterik olarak Venüs tarafından yönetilir ve kişilik gereksinimleriyle bilgece dengelenmiş ruh değerlerinin belirleyici bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Venüs, Güneş Meleğinin sevgi dolu etkisini güçlendirerek kişiliği ruha doğru çeker ve kişilik ile ruhun "İlahi Evliliğine" yol açar. Ezoterik olarak Uranüs tarafından yönetilir ve arketipik özgünlükle ilişki kurma gücünü taşır. Yeni grup faaliyeti biçimleri, arketipik ilişkilere dayalı yeni bir sosyal düzen ve insan iş birliğinin yeni modlarını getirir. Hiyerarşik olarak Satürn tarafından yönetilir ve karmanın adalet ve güzellik içinde tamamlanmasını gösterir. Satürn İlahi Yasanın doğasını, atmik düzlemden yayılan spiritüel iradeyi ifade eder ve karmik dengesizliklerin meşru dengelenmesi ve bu dengelemenin İlahi Planın adil ve ahenkli ifadesiyle ilişkisi olarak çalışır.

Işın : 
Işın 3, Aktif Zeka
Işık : "Dinlenmek için hareket eden Işık. Bu, bir denge noktası elde edilene kadar salınan ışıktır. Bu, aşağı ve yukarı hareket ederek ayırt edilen ışıktır." (EA, s. 330)

Akrep -The Scorpion- Scorpio : "Savaşçıyım ve savaştan muzaffer çıkıyorum."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Scorpion Scorpio - Akrep.jpg

"Bu burçta öğrenci, ikinci inisiyasyonu almasını sağlayacak ve arzu doğasının bastırıldığını ve fethedildiğini ve alt doğanın (havaya, yani cennete kaldırılarak) bu dünya dönemi için hedefe ulaşabileceğini ve Akrep'in dünyevi temellerinden kişiliğin Kova'da talep edilen dünya hizmetine uygunluğunu gösterecek şekilde test edilebileceğini gösterecek testlerden geçer. Bu bizim için, Herkül efsanesinde çok güzel bir şekilde ifade edilmiştir: Dokuz başlı Hidra'nın ya da arzu yılanının üstesinden dizlerinin üzerine çökerek gelen ve bu tevazu pozisyonundan yılanı havaya kaldıran ve sonra kurtuluşa eren Güneş -Tanrı." (EA, s. 143)

 

"Herkül'e verilen görevin dokuz yönü vardı. Hidranın her bir başı, kendi üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan cesur insanın karşısına çıkan sorunlardan birini temsil eder. Bu başlardan üçü cinsellik, konfor ve parayla ilişkili iştahları simgeler. İkinci üçlü grup korku, nefret ve güç arzusu tutkularıyla ilgilidir. Son üç baş ise aydınlanmamış zihnin lekelerini temsil eder: gurur, ayrılıkçılık ve zalimlik. Herkül'ün üstlendiği görevin boyutları böylece açıkça ortaya çıkmaktadır. İnsanlığı sık sık feci trajedilere sürükleyen enerjileri dönüştürme sanatını öğrenmek zorundadır. Zamanın başlangıcından beri insanlar arasında tarifsiz tahribatlara yol açan dokuz gücün yeniden yönlendirilmesi ve dönüştürülmesi gerekmektedir." (Labours of Hercules, p. 144)

Yönetici gezegenler : Egzoterik olarak Mars tarafından yönetilir, dışsal rakiple yüzleşme cesaretini verir ve Plüton tarafından yönetilir, bilinci boğan ve çıkmaza sokan tüm enerji kalıplarını sonlandırma gücünü verir, gerçek olmayana bağlılık iplerini bir kez ve tamamen koparır. Ezoterik olarak Mars tarafından yönetilir ve psiko-spiritüel olgunluğun kazanılması yoluyla içimizdeki çok daha ölümcül düşmanı iletir. Mars iradesi, Gün Işığı parlayana ve kişilik ifade araçları (fiziksel, astral ve alt zihinsel bedenler) içindeki herkesin aydınlanması sağlanana kadar tüm kötülük ve olumsuzluklarla (içsel ve dışsal) ölümüne savaşma iradesidir. Hiyerarşik olarak Merkür tarafından yönetilir; Budhi'nin (saf akıl) aşkın Işığını ileten, "Eşikte Yaşayan" olarak bilinen toplanmış  içine parlayan, onun ne olduğunu (yanıltıcı bir hayalet) açığa çıkaran ve gerçek dışılığının parlak bir anlayışıyla onu tamamen cansızlaştıran etkidir.

Işın : 
Işın 4, Çatışma Yoluyla Uyum.
Işık : "Gün Işığı. Burası üç ışığın buluştuğu yerdir - formun ışığı, ruhun ışığı ve yaşamın ışığı. Buluşurlar; harmanlanırlar; yükselirler." (EA, s. 330)

Yay-The Archer - Sagittarius : "Amacı görüyorum. Amaca ulaşıyorum ve bir sonraki amacı görüyorum."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Archer Sagittarius - Yay.jpg

Yay burcunda, normal insanın daha fazla odaklanma ve arzuladığı şeyi elde etmeye konsantre olma eğilimi göstermeye başladığı söylenir. Tek noktalı bencil içgüdüler sergiler ve arkadaş canlısı ve nazik olabilirler. (Genellikle popülerlik arzusu nedeniyle) Bu, ruhun sonunda tüm kötülükleri iyiliğe dönüştürme eğilimini gösterir. Hayat dersleri öğrenilmekte ve deneyimler devam etmektedir (EA, s. 118).

Ruh kontrolü ele geçirdikçe, Yay tek noktalı öğrenci haline gelir. "Maddeye karşılık olarak akışkan yaşam, Oğlak burcunda spirite odaklanmış karşılığın ve inisiyasyona hazırlığın yaşamı haline gelir. Zihnin oku hedefe doğru hatasız bir şekilde fırlatılır." (EA, s. 121).

 

"Okçu'nun ana teması yüksek özlem ve yöndür ve her ikisi de insan hedeflerinin ifadesidir ancak biri kişiliğin diğeri ise ruhun hedefidir. Hırstan yüksek özleme, bencillikten yoğun bir özverili olma arzusuna, Aslan burcundaki bireysel tek noktalı kişisel çıkardan Yay burcundaki öğrencinin tek noktalı olmasına ve oradan da Oğlak burcundaki inisiyasyona." (EA, s. 121)

Yönetici gezegenler : Egzoterik olarak Jüpiter tarafından yönetilir ve sürekli genişleyen ufuklara dair bir vizyon ve mevcut ring-pass-not’ın sınırlamalarının ötesine geçmek için coşkulu bir motivasyon taşır; şayet Jüpiter'in pozitifliğini, yararlı gelişme güvencesini kucaklarsa ve ilettiği her şeyi kapsayan bütünlük duyusunun farkına varırsa. Ezoterik olarak Dünya tarafından yönetilir ve gezegensel küremizin, içsel olarak zaten olduğu kutsal gezegen haline gelene kadar spiritüel olarak canlandırılması gerektiğinin farkına varılmasını sağlar. Dünya'nın gücü, hem insanlığın hem de gezegensel küremizin eterik-fiziksel doğasını kurtarmak, daha küçük ve daha büyük eterik-fiziksel araçları geçmiş eğilimlerden koparacak şekilde yeniden canlandırmaktır. Hiyerarşik olarak Mars tarafından yönetilir ve tüm ay lordlarının eğilimini yüksek özlem gücü aracılığıyla yeniden yönlendirme ve yükseltme gayretini taşır. Mars, spiritüel olarak dönüştürülüp yükseltilinceye kadar yüksek özlem gücünü harekete geçirir. Mars, mevcut bilincin ötesinde yatan bir gerçekliğin ebedi yeni deneyimleri için arayışı yönlendiren gezegendir ve bizi daha yüksek evrim yolunda yürümeye iter. 

Işınlar :

Işın 4, Çatışma Yoluyla Uyum;

Işın 5, Somut Bilgi ve Bilim;

Işın 6, İdealizm ve Adanmışlık.


Işık : "Yönlendirilmiş, odaklanmış bir Işık demeti. Bunda, ışık noktası ışın haline gelir, ileride daha büyük bir ışığı ortaya çıkarır ve ışığın merkezine giden yolu aydınlatır." (EA, s. 330)

Oğlak -The Goat - Capricorn : "Göksel ışıkta kayboluyorum, yine de o ışığa arkamı dönüyorum."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Goat Capricorn - Oğlak.jpg

"Koç burcunda spiritüel enerji olarak ortaya çıkan şey, Yengeç burcunda ruh aşamasına girer, bu burçta ruh ilk kez form olarak enkarne olur, Terazi burcunda bir dengelilik noktasına ulaşır, bu burçta ruh ve kişilik bir iş birliği dengesine ulaşır ve Oğlak burcunda irade doğası yerine gelir ve vizyonlanmış bir hedefe ulaşılır. Oğlak burcunda kişi ya kişisel hırsının doruğuna ulaşır ya da spiritüel hedefine ulaşan bir inisiye olur." (EA, s. 93)

 

"Oğlak burcu ruhun sırrını korur ve bunu üçüncü inisiyasyon sırasında inisiyeye ifşa eder. Buna bazen "gizli zaferin sırrı" da denir." (EA, s. 165)

 

"Yengeç, ruhu İnsanlık dediğimiz dünya merkezine kabul eder. Oğlak, ruhu Hiyerarşi dediğimiz dünya merkezinin yaşamına bilinçli katılıma kabul eder. İnsan olağan bir şekilde zodyakın etrafında dolaşırken, sürekli ve bilinçli olarak Yeniden Doğuş Yasası'nın uygulandığı ve yönetildiği takımyıldız olan Yengeç'teki yaşama girer. Ancak kişi Oğlak burcunun kapısından eşit derecede bilinçli bir amaçla geçmeyi ancak tersine çevrilmiş zodyak üzerinde öğrenir. Bu kapıdan tam uyanık bilinçle beş kez geçmesi gerekir ve bu beş olay sıklıkla beş büyük inisiyasyon olarak adlandırılır." (EA, s. 168)

"Oğlak Burcu - İnisiyasyon Krizi. Bu beş aşamada mevcuttur ve Mesih kişinin yaşamında ortaya çıkışını ifade eder. Yüksek sentez ve grup bilinci olan Mesih bilincinin kontrolü anlamına gelir." (EA, s. 265)

Yönetici gezegenler : Egzoterik ve ezoterik olarak Satürn tarafından yönetilir, önce yaşamın tüm görevlerini ve karmik gerekliliklerini yerine getirme disiplinini, sonra da Ruhun Yasalarına göre yaşama kararlılığını iletir, böylece İlahi Plandaki belirli dharmayı yerine getirir. Satürn bir fırsat gezegenidir, kişisel olmaktan ziyade spiritüeldir ve hem bireyi hem de grubu spiritüel sorumluluk yoluyla karmik yasayla aynı hizaya getirir. Ezoterik olarak, Satürn bireyi ve grubu İlahi Plandaki rolleriyle hizalayarak, bireysel ve grup alanlarında bu Plana sorumlu bir şekilde uyulmasını sağlar. Hiyerarşik olarak Venüs tarafından yönetilir ve Ruh Dünyasının tam aydınlanmasını sağlar. Venüs saf spiritüel sevgi niteliğini bahşeder ve bu sevgiyi spiritüel bilgiyle bir araya getirerek bilgelik üretir (kalp ve zihnin birliği).

Işınlar : 
Işın 1, İrade ve Güç; 
Işın 3, Aktif Zeka; 
Işın 7, Düzen ve Seremonik Maji.
Işık : "İnisiyasyon Işığı. Bu, dağın tepesine giden yolu açan ve transfigürasyon yaratan, böylece doğan güneşi açığa çıkaran ışıktır." (EA, s. 330)

Kova-Water Bearer- Aquarius: "Susamış olanlar için dökülen hayat suyuyum."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Water Bearer Aquarius - Kova.jpg

Gelişmemiş Kova burcunun yüzeysel bir öz farkındalığı vardır ve bu farkındalık Aslan burcunda olgunlaşarak öz bilince ve benliğe yönelik derin bir ilgiye dönüşür. Aslan ve Kova (kutupsal karşıtlar) arasındaki etkileşim devam ettikçe, tüm niteliklerde bir derinleşme meydana gelir ve Aslan'ın yoğun öz bilinci Kova'nın grup bilincine doğru genişleyene kadar yüzeysellikler kaybolur (birey evrenselleşir). İnsan (yalnız ve ayırıcı), reaksiyonları ve farkındalığında insanlığın kendisi haline gelir ve aynı zamanda bireyselliğini korur (bütünün iyiliği için kişisel kimliğini kaybeder ancak spiritüel kimliğini korur). Kendine hizmetten dünyaya hizmete geçer ve üçüncü inisiyasyon sonrasına kadar bireyselleşmiş Tanrı Oğlu olarak kalır. (EA, s. 135-136')

 

"Güneş Yolunu tekrar kat eden ve Aslan burcunda kendini keşfettiği şeyin Kova burcunda tacını bulduğunu gören öğrenci ve inisiyenin bakış açısından, ayrıştırıcı bireysel bilinç Kova'da grup bilinci haline gelir ve kişi, bu temel burç kombinasyonunun önemini kavramaya başlar." (EA, s. 61)

"Dünya hizmetinin burcu olan Kova'da, Balık'ta dünya Kurtarıcısını yaratan ders nihayet öğrenilir. Bu nedenle sürekli olarak hizmete vurgu yapıyorum." (EA, s. 117)

Yönetici gezegenler : Egzoterik olarak Uranüs tarafından yönetilir, bireylerin ve insanlığın kendilerini ifade etmek için kullandıkları enerji kalıplarını yeniden keşfetme ve yenileme kapasitesini taşır. Uranüs, alt dünyaları İlahi bir Kalıba göre değiştirmek, dönüştürmek, transfigüre etmek ve yeniden düzenlemek için simya gücüne sahiptir. Ezoterik olarak Jüpiter tarafından yönetilir ve canlı grup iş birliği yoluyla spiritüel gelişme ve tamamlanma elde etme gücünü taşır. Jüpiter grup bilincinin ve grup sevgisinin doluluğunu bahşeder, grup ruhunu inşa eder, Kova'nın "Daha Bol Yaşam" olduğu idrakini genişletir. Hiyerarşik olarak Ay tarafından yönetilir (fiziksel düzlemde Vulkan'ı, astral düzlemde Neptün'ü ve zihinsel düzlemde Uranüs'ü örter). Burada Vulkan'ı örten Ay, eterik-fiziksel bedeni ruhun ifadesi için güçlü ve uygun bir araç haline getirir; Neptün'ü örten Ay, duygusal bedeni aşkın sevginin budik prensibiyle doldurur. Ve son olarak, Uranüs'ü örten Ay sıradan zihni parlak okült zihne dönüştürür.

Işın :

Işın 5, Somut Bilgi ve Bilim 
Işık : "Dünya üzerinde, denizin ötesinde parlayan Işık. Bu, karanlığın içinde sürekli parlayan ve karanlık yok olana kadar arındırılması gerekenleri iyileştirici ışınlarıyla temizleyen ışıktır." (EA, s. 330) 
 

Balık -The Fish - Pisces : " Babanın evinden ayrılıyorum, geri dönüyorum ve kurtarıyorum."

Ezoterik Astroloji Zodyak The Fish Pisces - Balık.jpg

İkili bir burç olan Balık burcunun 3 temel özelliği vardır: (EA, s. 115)

  1. Esaret veya tutsaklık.

  2. Feragat veya ayrılma.

  3. Fedakarlık ve ölüm.

"Çark üzerindeki ilk deneyim döngüsünde, ruhun kendisi maddeye tutsaktır; maddenin hapishanesine inmiş ve kendisini forma bağlamıştır. Balık burcunun birbirine bağlanmış iki balıktan oluşan sembolü buradan gelir. Balıklardan biri ruhu, diğeri kişiliği veya form doğasını temsil eder ve aralarında 'iplik veya sutratma', tezahür etmiş yaşam döngüsü boyunca birbirlerine bağlı kalmalarını sağlayan gümüş kordon bulunur." (EA, s. 116)

 

"Burada yaşam yoluna yeni başlayan kişi, tezahür döngüsündeki tüm temaslara karşılık vermesini sağlayacak materyal bir alıcılıkla başlar. Bu aşamada negatiftir, akışkandır ve kendi içinde sezginin potansiyelini barındıran içgüdüsel bir bilinçle donatılmıştır. Ancak sezginin tohumu uykudadır. Sezginin alım aracı olan zihin bu aşamada henüz uyanmamıştır." (EA, s. 118)

Daha sonra, tersine çevrilmiş çark üzerinde, kişilik ruh tarafından esaret altına alınır, ancak uzun aeonlar boyunca durum tersine döner ve ruh kişiliğin tutsağı olur. Bu ikili esaret, yaşam yönünün form yaşamından tamamen salıverilmesi gerçekleştiğinde, nihai ölüm olarak adlandırılan şeyle sona erer." (EA, s. 116)

 

"Son aşamada, Balık kişiliğin ölümünü ve ruhun esaretten kurtuluşunu ve dünya Kurtarıcısının görevine geri dönüşünü temsil eder. Büyük başarı tamamlanmış ve nihai ölüm gerçekleşmiştir. 'Artık deniz yok' der kadim kitap, bu da kaçınılmaz olarak 'balıkların ölümü' ve hapsedilmiş yaşamın yeni biçimlere ya da ilahi Serüvenin yeni döngülerine salıverilmesi anlamına gelir." (EA, s. 121)


Yönetici gezegenler : Egzoterik olarak Jüpiter tarafından yönetilir, hayırseverliği ve özverili cömertliği ifade eder. Jüpiter inanç, umut ve hayırseverliğin yanı sıra özverili hizmeti de beraberinde getirir. Bir başka ezoterik yönetici olan Neptün, aşkın şefkat ve dünyanın ruhu (anima mundi) da dahil olmak üzere ruhun ve gezegensel grupların tüm yönleriyle özdeşleşme gücü verir; insanlığın birliğinin (Tek Ruh, Tek Spirit) gerçekleşebilmesi için insanlar arasındaki tüm egoist engelleri ortadan kaldırır. Ezoterik ve Hiyerarşik olarak Plüton tarafından yönetilir, önce kişiliği ruh infüzyonuna yönelik tüm gizli engellerden arındırma gücünü taşır ve daha sonra kişiliği (ruh ifadesinin engelleyicisi) olumsuzlama ve yok etme gücünü taşır. Plüton en yüksek yönüyle Spiritüel Üçlü ve Monad'ın bir temsilcisidir ve ruhu zaman ve mekân algısına bağlayan tüm sınırlayıcı bağları kesip yok etme gücüne sahiptir.

Işınlar :

Işın 2, Sevgi-Bilgelik;

Işın 6, İdealizm ve Adanmışlık.
Işık : "Dünyanın Işığı. Bu ışık, yaşamın kendisinin ışığını açığa çıkaran ışıktır. Maddenin karanlığını sonsuza dek sona erdirir." (EA, s. 330)

bottom of page